Utomhusperiod

Ansvarig: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? 18-23

 

Vad?

 

Frågeställning:

 1. Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika övningar och lekar?
 2. Hur bör vi klä oss, när vi är utomhus och aktiva under olika årstider?
 3. Samarbete, hur får man en grupp att samarbeta på bästa sätt?
 4. Uppmärksamhet, hur får man en grupp att lyssna och följa instruktioner?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Simning i mag- och ryggläge.
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Aktivitet 1 2 3
Lek och spel

Motoriska färdigheter öga-hand motoriken
Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en viss anpassning, rytm och teknik. Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en god anpassning, rytm och teknik. Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en mycket god anpassning, rytm och teknik.
Lek och spel m. boll

Spelförståelse, taktik och teknik. Olika positioner
Är med i spelet och har godtagbar spelförståelse. Jobbar med jaget. Förstår huvuddraget i de olika positionerna. Har god spelförståelse. Kan se utanför sig själv och stötta sitt lag för att förbättra andras förståelse. Kan innebörden av de olika spelpositionerna. Har mycket god spelförståelse. Kan se utanför sig själv och stötta sitt lag för att förbättra andras förståelse och självförtroende. Kan innebörden av de olika spelpositionerna och visar det under spelets gång.
Skadeförebyggande Förstår syftet med uppvärmning. Förstår och visar både praktiskt och muntligt syftet med uppvärmning. Kan även se till andra omständigheter för att jobba skadeförebyggande Förstår och visar både praktiskt och muntligt syftet med uppvärmning, kan förklara för sina klasskamrater varför. Ser till andra omständigheter för att jobba skadeförebyggande
Simning
Till slutet av år 6
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Friluftsliv Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom mycket praktiskt arbete i skolans närmiljö men även med att besök på Gustavsbergsbadet.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande både under de praktiska momenten men även under genemsamma diskussioner.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Tisdag (röd) Onsdag (röd+grön) Fredag (grön)
18 Fotboll/Egen kondition Catch the flag Lovdag
19 Coopertest Simning Grön Skolansdag
20 Lekar och stafetter på IP Simning Röd Lovdag
21 Ultimate + Handboll General och spion + Biathlon Ultimate + Handboll
22 Vikarie:
23 Friluftsdag Ladan

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Alla som jobbar med Jupiter! Eleverna kommer att lära sig samarbete samt eget ansvarstagande. Samt tryggheten för folk i närheten om vetskapen om sitt barns simkunnighet.


Varför?

 

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet.

 

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna röra på sig, leka och arbeta i grupp.
Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i idrotten, genom att arbete med rörelseglädje i undervisningen.
Vi vill att eleverna blir medvetna om hur och att de själva kan påverka sin hälsa och rörelseförmåga med redskap som vi lär oss i idrotten.