Idrott och hälsa

Idrott och hälsa – Åk1
Ansvarig: Maria Andersson Ht -14

Vad?
Frågeställning
1. Uppmärksamhet, hur följer man en instruktion?
2. Samarbete, vad betyder det?
3. Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika redskapsbanor, lekar och övningar?
4. Vad heter redskapen i gymnastiksalen och hur använder vi de.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt
• allsidig rörelseförmåga
• att utveckla kunskaper om hur jag kan påverka min hälsa
• att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå).
• Vi kommer leka lekar och göra olika övningar för att träna uppmärksamhet och samarbete.
• Vi kommer prova olika handredskap såsom ärtpåse, rockring, boll och hopprep.
• Vi kommer samtala kring begrepp som rör lek, hälsa samt rumsuppfattning.
• Vi kommer träna grundformerna såsom springa, hoppa, krypa, rulla, åla, hänga i olika banor.

Hur?
Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta inomhus, både i grupp och enskilt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Tidsplan, när ska vi göra vad?
Vi inleder perioden med att leka olika lekar och samarbetsövningar. Vi arbetar med att alla ska känna rörelseglädje, gå igenom regler samt uppmärksamhet.
Vi kommer arbeta och samtala om olika grovmotoriska grundformer.
Planetspelen ”lekens dag” den 30 september 2014.
Vi kommer arbeta mycket med olika former av redskapsbanor och hinderbanor där vi övar på de motoriska grundformerna och kunna hitta nyckeln till glädjen att få röra på sig.

Varför?
Sammanhang och aktualitet

Övergripande mål från läroplanen 2.2
• Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
• Eleven har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan.

Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna
Vi kommer samtala kring perioden, vad har vi lärt oss och vad behöver vi vill bli bättre på?

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer
Hur har gruppen fungerat?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av fysisk aktivitet och hälsoarbete.
Jag som pedagog är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleven.