Hösttermin 2018

Ansvarig lärare: Joaquín Lameiro Tenreiro

När?

Höstterminen 2018.

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur kan en prata om det som man ska, vill, kan och måste göra?

 • Hur kan en berätta något som har hänt?

 • Hur gör en en jämförelse mellan två eller flera människor eller saker?

 • Hur kan man uttrycka en åsikt?

 • Hur kan en lösa olika språksituationer när en reser till ett spansktalande land?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdet för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 • har fått kunskaper om och insikt i det västerländska kulturarvet,

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Kommunikationens innehåll

  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

  • Åsikter, känslor och erfarenheter.

  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 • Lyssna och läsa — reception

  • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

  • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

  • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

  • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

  • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

  • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 • Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

  • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

  • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Klick för att öppna matrisen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda läromedlen ¡Vale! 9. Vi kommer att arbeta mest under lektionstiden: vi går tillsammans igenom kapitlen i textboken och vi övar med uppgifterna i övningsboken.

Vi ska också använda språket på ett mer interaktivt och verklighetsrelaterat sätt, med hjälp av olika texter.

Vid slut av terminen ska vi genomföra en större projekt, där eleverna kommer att arbeta i grupp. Varje grupp ska fokusera på ett land i Latinamerika och arbeta med det.

Vi ska även öva löpande inför det nationella provet i spanska, genom att träna på uppgifter i de fyra förmågor som mattas i provet: att läsa, att skriva, att höra och att tala.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Läraren kommer att observera elevernas arbete under lektionerna samt ev. hemarbete. Bedömningen ska vara formativ, d.v.s. att varje bedömt moment ska hjälpa eleverna att veta vilket är deras nästa mål, vad de behöver arbeta vidare och vad de har uppnått.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Den här är en tillfällig planering. Förändringar kan ske p.g.a. olika anpassningar. Läraren publiceras löpande en mer detaljerad planering på SchoolSoft.

Vecka

Moment

35

Introduktion: Vi delar böckerna och förbereder oss inför hostterminen.

36-37

Vi repeterar:

 • Presens av regelbundna verb

 • Verb ”ir” och uttryck ”ir a + grundform”

 • Verb ”querer”

 • Verb ”poder”

 • Verb ”tener” och uttryck ”tener que + grundform”

38-40

Vi arbetar med kapitel 1 i Vale 9. Vi lär oss…

 • att berätta vad vi har gjort (perfekt tempus).

 • ord och uttryck för att prata om lov, semester och sommar.

41-42

Vi arbetar med kapitel 3 i Vale 9. Vi lär oss…

 • att jämföra saker (adjektivkomparation)

 • att prata om kärlek

43-46

Vi arbetar med kapitel 4 i Vale 9. Vi lär oss…

 • att uttrycka en åsikt

 • att fundera och berätta om din framtiden

 • ord för yrke och arbete

 • att debatera på spanska (muntlig interaktion)

47-50

Vi genomför en projekt om Latinamerika.

51

Vi repeterar terminens innehåll.