Hållbar utveckling- ”Djur och växter i vår närmiljö”

Hållbar utveckling- ”Djur och växter i vår närmiljö”

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Malin Bengtsson, Anna Berlind och Maria Jones-Bentzer.

När, under vilka veckor?

Uppstarten av ht-16

Vad?

Sommaruppgift//hållbar utveckling/djur och växter i vår närmiljö/Grön flagg

Frågeställning och följdfrågor:

Vilka djur och växter finns i vår närmiljö?

Övergripande mål från LGR 11:

2.1 Normer och värden

Skolans mål är att varje elev

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv.

2.2  Kunskaper

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • har fått kunskaperna om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

2.3 Elevernas ansvar och inflytande

Skolans mål är att varje elev

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,

Förankring i kursplans syfte:

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att bl.a:

.  pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

.  kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

.  skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

.  utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

.  röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden

som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 •  Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 •  Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 •  Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

“I sommar vill vi att du får hjälp med att ta en bild av ett djur eller en växt som intresserar dig i din närmiljö. Med djur menar vi ett vilt djur som t.ex. en insekt eller kanske en ekorre. Med växt menar vi t.ex. en blomma, en buske eller ett kanske träd. Med närmiljö menar vi i din trädgård eller i närheten av där du bor i Sverige.”

Hur ska vi arbeta?

Barnen får presentera sitt djur eller sin växt med hjälp av sin bild och med ev. stöd av medhavd text. Presentationen kommer att dokumenteras och dokumentationerna kommer att sitta uppe synligt för barnen att ta del av för fortsatta reflektioner. Barnens frågor och hypoteser kommer vi att arbeta med under deras år på Pluto, framförallt då de har Natur.

Barnen kommer att arbeta i ateljén och måla av sitt djur eller sin växt. Deras alster kommer att sättas upp vid dokumentationerna.

Vi sjunger, rimmar eller ramsar till barnens valda djur eller växt.

Hur ska vi redovisa?

Barnen kommer att få presentera sitt djur eller sin växt vid en arbetsstund.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Start efter inskolningsperioden och fortlöpande under läsåret 16/17.

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Syftet och målet med denna uppgift är att ge barnen en möjlighet att lära sig mer om en växt eller ett djur i sin närmiljö. För att skapa respekt för vår miljö behöver vi vistas i den och lära oss vad som är bra för den.

Vi vill att barnen ska ha möjlighet till eget inflytande i arbetet och att de genom sitt arbete och kompisarnas redovisningar får ett ökat medvetande kring växter och djur i sin närmiljö.

Detta går också hand i hand med det viktiga värdegrundsarbete vi startar upp hösten med för att skapa en fin grund för barnens fortsatta tid tillsammans här på Lemshaga. Detta görs då barnen presenterar sitt arbete för sina kompisar och då de är aktiva lyssnare vid sina kompisars redovisningar.

Ateljén presenteras för barnen med denna uppgift och de väljer att måla vid bordet eller vid ett staffli, vilket format de vill ha på sitt papper och bekantar sig samtidigt med färglära.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Kunskapssyn och lärande

•   Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och

kommuniceras till verkliga mottagare

 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.
 • Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar oh teorier och utforskar världen tillsammans med dem.

Värdegrund – Det livsdjupa lärandet

•   Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö

som vi är med och skapar tillsammans

Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet

•   Vi bjuder in föräldrar till engagemang och delaktighet i elevernas lärande under hela skoltiden

Utvärdering:

Utvärdering tillsammans med eleverna: