Grupparbete Realia Åk8 HT18

Ansvarig/Ansvariga lärare: Caroline Joons

När, under vilka veckor? Höst Termin

Vad?

Vi ska börja att förbereda ”le projet Sketch” . Eleverna kommer att jobba i grupp när dem kommer att presentera ett film var dem ska spela olika roliga situationer i Frankrike . Filmen måste vara minst 4 minuter.

Frågeställning och följdfrågor
Vad kan vi lära oss om fransktalande länder?
Vilka erfarenheter har eleverna själva upplevt när det gäller ”franska” kulturen? Hur skiljer dem sig från Sveriges?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda kunskaper från de humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
Förankring i kursplanens syfte
tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • personer, platser och händelser som rör det land du valt att arbeta med,
 • lyssna och läsa text som handlar om ett fransktalande land,
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Aktuella förmågor som bedöms är: ”Hörförståelse”, ”muntlig interaktion”,  och ”arbetssätt” samt ”Realia”.
http://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/08/Matris_Franska_gen.pdf

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I grupp

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Film ( med hjälp av sin Ipad ex: Imovie)

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Under olika lektionens tillfälle ( i saluten av terminen), 15 minuter i sluten av lektionen. Just nu ingen datum står för redovisningen, vi ska anpassa till klassen tempo)

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Att kunna använda franska språket är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier/jobb.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (autentiskt lärande).
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.