grunderna i spanska

spanska år 6

Vad?

Fokus i år är att börja utveckla en bas för att kunna kommunicera på spanska genom att enkelt kunna presentera sig och prata om vardagliga ämnen, såsom att berätta om sig själv, sin familj, sina husdjur och intressen.

Frågeställning (och följdfrågor):
– Vad kan vi om den spansktalande världen och i vilka delar av världen talas språket?
– Hur säger man siffrorna på spanska? Hur uttalar man alfabetet?
– Hur hälsar eller presenterar man sig på spanska? Hur  talar man om vad man heter, hur gammal man är oh var man bor?
– Vad heter olika husdjur? Hur säger man ifall man har eller inte har husdjur?
– Hur ser livet ut och hur funkar språket i den spansktalande världen?
–  Vad lyssnar man på för musik i den spansktalande världen?

Övergripande mål från LGR11 2.2:
– ges möjligheter att kommunicera på något främmande språk på ett funktionellt sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
– Grundläggande kunskaper för kommunikation: skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, uttal, mm.
– Se samband eller likheter/olikheter mellan den spansktalande världen och Sverige.

Centralt innehåll från kursplanen:
Utveckla en allsidig kommunikativ förmåga genom att:
– utveckla sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
– fördjupa sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
– utveckla sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter.

Kunskapskrav:
Betyg ges inte i moderna språk i åk6. Men ämnesmatris i moderna språk finns för åk 7-9.

 

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi ska utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- och skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord memory, bingo, puzzel, lekar m.m.

Vi jobbar utifrån läromedlet ”Vale 6″

På lektionerna får eleverna jobba med och diskutera kring ett samtalsämne (eventuellt ämnet i läromedlets kapitel).
Vi tittar på kortare filmer/filmklipp på enkel spanska och diskuterar dem. Vi lyssnar också på spansk musik.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntlig interaktion, hörövningar och skriftliga övningar/prov.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi arbetar i lämplig takt med ovanstående.
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Målet är att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intressen samt att kunna kommunicera på franska.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
– att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
– aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
– ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.


Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):