Geometri

Geometri Jupiter årskurs 4

Ansvarig lärare: Maria Holm

När, under vilka veckor?

v.16-22 vt 2018

Vad?

Geometri i matematiken i ett samarbete i tekniken och husprojekt bygge.

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vardagsgeometri; var runt om oss finns geometri? Vilka material kan vi hitta som är geometriskt formade? När behöver vi kunna geometri? Varför? Vilka geometrisk figurer är vårt hus byggt i?
 • Vad heter de olika geometriska figurerna?
 • I vilka situationer använder du dig av begreppen area, omkrets och skala?
 • Hur räknar man ut area och omkrets? Vilka areaenheter är lämpligast? Vilken metod använder du bäst?
 • Vad avgör om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig?
 • Vad menas med förstoring och förminskning sk skala?
 • I vilka situationer i vardagslivet har du nytta av att kunna beräkna geomtri så som vinklar, skala, area och omkrets.
 • Vilka är volym, vikt och längdenheternas enheter och vad står de för?
 • Hur mäter man olika sträcker? Vilken längdenhet är lämpligast?
 • Hur många ryms på en kvadratmeter?
 • Vad innebär det att något är symmetriskt?

 

Dessa kunskaper och frågeställningar kommer vi använda ihop med ett projekt i tekniken där vi ska bygga energisparande hus av återvunnet material och i olika geometriska figurer.

Övergripande mål från LGR11:

 

 • Eleven kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • Eleven kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Geometri 4-6 (centralt innehåll).

 

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Klipp ut matrisen

Hur ska vi arbeta?

Laborativt med tangrampussel, bilder, papper och olika redskap (linjal, måttband, tumstock) och annat konkret material för att beskriva och konstruera olika geometriska former.

 

Kreativt med att skapa vackra bilder med hjälp av matematik och göra en geometristad av geometriska figurer.

 

Parallellt med teknikämnet rita och utföra beräkningar på en egenritad modell av ett hus och färdighetsträna genom att bygga ett eget hus av återvunnet material.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Formativt under projektets gång. Slutklämmen blir själva huset eleverna fått bygga ihop, som de kan redovisa och berätta om hur de gjort och hur de tänkt.

 

Problemlösningsuppgifter kopplade till omkrets, area och vinkelsumma.

 

Begreppförståelse genom att rita, beskriva och tolka geometriska figurer.

Resonemang.

Sammanhang och aktualitet:

Geometri är ett sätt att matematiskt förklara omvärlden, mäta och räkna på storlekar, sträckor och ytor. Byggnaderna runt oss är alla uppbyggda av olika geometriska objekt. Allt runt oss går att beskriva med matematiska begrepp och kan mätas på något sätt för att kunna jämföras. Att ha en god känsla för att kunna uppskatta längd och ytstorlek rimligt och kunna växla mellan enheter behövs för att t.ex. kunna följa med i nyhetsrapporteringar.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet :

Kunskapssyn och lärande – Det livslånga lärandet

Detta arbetsområde är grundläggande för det livslånga lärandet och en viktig grund att stå på i allt som kommer framöver. Att ha en förståelse för den grundläggande matematiken är viktigt. Lärandet sker med förståelse och genom att vi tar tillvara elevernas olika egenskaper och sätt att lära. Frågor som Hur vet du det? Finns det fler sätt? skapar en nyfikenhet och lust att lära.

Värdegrund – Det livsdjupa lärandet

Att eleverna får möjlighet att utvecklas, utmanas och nyfiket tillägna sig nya kunskaper. Att vi arbetar praktiskt med många sinnen involverade och skapar kreativa estetiska bilder med matematik. Att eleverna får en djup förståelse för hur saker hänger ihop och kopplas till deras egen verklighet och erfarenhet. Eleverna blir sedda och bekräftade.

Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet

Eleverna får se hur kunskaperna kommer till praktisk användning ute i samhället.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?