Etik, normer och lagar

Etik, normer och lagar

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är ok att säga och vad är det inte?
 • Vilken betydelse har det man säger?
 • Vad innebär kränkning och vad är mobbning?
 • Vad skyddar oss mot kränkningar?
 • Vem kan skydda oss mot kränkningar?
 • Vad menas med jämställdhet, jämlikhet och hur märks det i språk?
 • Vad menar man med näthat?
 • Vad menas med påföljd och vilka olika typer finns det?
 • Hur vill du bli tilltalad?
 • Hur pratar man om man vill stärka någon/något?
 • Kan språket gör att man får ett bra liv?

Övergripande mål från LGR11 2.2   (för läraren)

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

Förankring i kursplanens syfte (vilka förmågor vi övar på)

För eleven: (förmågor vi övar)

=> Förklara vad som menas med jämställdhet och jämlikhet.
=> Visa hur språk kan påverka hur man tänker om manligt/kvinnligt.
=> Förklara vad som menas med racism och visa på konsekvenser av att använda racistiska ord.
=> Förklara vad som menas med kränkning och mobbning
=> Ge exempel på var man kan vända sig om man blir utsatt för kränkningar/mobbning.
=> Förklara hur lagar kommer till och orsaken till att vi har lagar (lagar, grundlagar)
=> Förklara skillnaden mellan normer, regler och lagar och exempel på lagar och rättigheter som gäller vad man får och inte får säga.
=> Förklara de steg som sker från att någon begår ett brott tills någon döms till en påföljd (teknisk undersökning, vittnen, förundersökning, förhör, åklagare, anhålla, häktning, åtal, rättegång, advokat, dom, påföljd)
=> Visa på konsekvenser av kriminalitet och de påföljder som domstolen utdömer.

Centralt innehåll från kursplanen (som elever ska få med sig)
Samhällskunskap:
=> Förklara vad som menas med kränkning och mobbning.
=> Ge exempel på vad som skyddar oss mot kränkningar ex rättigheter och lagar.
=> Förklara vad som menas med rättigheter, lagar, normer och regler.
=>Förklara polisens roll vid ett brott, vad åklagar gör samt vad som sker i en domstol.
=> Förklara vad som menas med påföljd och ge exempel på olika typer.
=> Förklara vad som menas med jämställdhet.
=> Visa på konsekvenser av olika sätt att använda språket och se det ur olika perspektiv.
=> Dra slutsatser om språkets betydelse för möjligheten att få ett bra liv och hur det kan användas för att göra gott.
=> Dra slutsatser om hur du bör tänka och prata för att leva som du vill.
Religion:
=> Förklara hur samvete hänger samman med att göra rätt och orätt/fel.
=> Förklara hur språket påverkar det som är viktigt i livet ex hur man är en bra kompis.
=> Visa hur språk kan påverka hur man tänker om manligt/kvinnligt och vad som är normen idag.
=> Visa på konsekvenser av dessa normer.

Text från läroplanen: (som förklarar vad läraren ska lyfta fram)

Samhällskunskap

 • 
Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Religion:

 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur ska vi arbeta? (med länkar till dokumentärer + sidor)

Vi kommer starta med att på olika sätt diskutera språkets betydelse. Därifrån går vi över till att se studera det språk som själva använder. Här ser vi vart gränserna går och vad som menas med en kränkning samt mobbning. I detta kommer vi in på vilka rättigheter, lagar och skyddsnät som finns för att förhindra och stötta personer som blir utsatta. Vi studerar även vad som händer när något sådant skett dvs vad poliser, åklagare och domstolar gör. Parallellt kommer vi se om språket ser olika ut bland killar/tjejer eller om detta inte är kopplat till denna indelning. Var hamnar de som inte ser sig som något av dessa? Hur påverkas dessa av normen?
Språkets positiva kraft är det vi kommer landa i när vi jobbar vidare och då leder detta till samtal om hur man kan göra gott och hur man kan leva ett bra liv.

Material:

Keynotebilder med de uppgifter vi jobbat med:

Sammanställning av den keynote vi använt:

Sammanstallning etik normer & lagar

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha många diskussioner där vi övar och har chansen att visa de olika förmågorna.
Vi kommer ha några muntliga tillfällen (diskussioner) som ger extra chanser att visa förmågorna.
Vi avslutar med en analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.46-47 pratar vi om skolan
v.48-50 Du har rätt att vara dig själv
v.51-4 Lagar,regler. polisen, påföljder + Språkets positiva kraft, att göra gott
v.4 Skriftlig avstämning.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Vi fångar upp vår egen situation när vi börjar prata om ungdomars språk och hur detta påverkar. Vi bygger vidare på detta för att se hur jämställdhet och jämlikhet märks i språket. Dessa delar bygger elevernas egna tankar om var som kan vara rätt och orätt att göra när man vill leva ett gott liv.
Från detta studerar vi vad som händer när någon kränks och hur processen ser ut om detta blir ett polisärende. Vi väver här in näthat och hur man kan agera om man utsätts för detta.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi bygger på elevernas egna verklighet och den situation de befinner sig i. Vi använder olika rutiner för att synliggöra elevernas tankar och här vill vi involvera fler elever i diskussionerna.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.