Estetiska och kulturella uttryck i bildsalen

Bild – åk 8- estetiska och kulturella uttryck hos ursprungsbefolkningar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor? Merkurius Grön v. 35-

Vad?

Vi ska arbeta med estetiska och kulturella uttryck hos olika ursprungsbefolkningar.

Jag har valt ut 5 olika ursprungsbefolkningar som alla har sina egna tusenåriga traditioner när det gäller konst, musik och livsstil. Många menar att i och med folkvandringen, för ca 44000 år sedan, kan dessa grupper ha mycket gemensamt när det gäller b l a konst och kultur.

Sanfolket i Afrika, Aboriginerna i Australien, Chukchi folket i Sibirien, Samerna i Sverige och Indianerna från olika delar av Sydamerika.

Frågeställning och följdfrågor

-Är vi alla släkt med varandra?

-Vad är en minoritetsgrupp? Ursprungsbefolkning?

-Kan olika minoritetsgrupper från skilda delar av världen ha några likheter? Isåfall, hur kommer det sig?

-Vad tror du folkvandringen av olika minoritetsgrupper kan ha för betydelse för kulturen och konsten?

-Hur skulle ett konstnärligt verk som är inspirerat av flera olika ursprungsbefolkningar och dess kulturer gestaltas?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

-Har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

– Framställning av berättande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

– Presentationer av eget bildskapande.

Redskap för bildframställning

– Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

– Material och verktyg för tvådimensionellt och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

– Konstbilder samt konstverk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

– Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav åk 8

lektion- estetiska och kulturella uttryck 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I det här projektet arbetar vi parallellt med Merkurius som har träslöjd samtidigt. Vi använder oss av samma tema i skapandet och avslutar med en gemensam utställning.

Projektet inleds med en gemensam introduktion kring betydelsen av minoriteter och ursprungsbefolkning. Vi pratar om vår egen minoritet i Sverige, samerna. Hur, var och när deras folkvandring startade, från Afrika för ca 44000 år sedan och hela vägen upp till norra Sverige. Vi kopplar dåtidens folkvandring till den folkvandring som sker i vår värld här och nu.

Jag har valt ut 5 olika ursprungsbefolkningar som alla har sina egna tusenåriga traditioner när det gäller konst, musik och livsstil. Många menar att i och med folkvandringen så kan dessa grupper ha mycket gemensamt när det gäller b l a konst och kultur. Sanfolket i Afrika, Aboriginerna i Australien, Chukchi folket i Sibirien, Samerna i Sverige och Indianerna från olika delar av Sydamerika.

Klassen delas in i grupper om ca fem personer i varje grupp. Varje grupp väljer minst 3 av de 5 ursprungsbefolkningarna som vi har talat om under introduktionen. (Det finns ju naturligtvis massor av fler ursprungsbefolkningar, detta är endast ett urval). Undersökande arbete där man ska ta reda så mycket som möjligt om den ursprungsbefolkning man valt. Titta särskilt på material, färg, form och mönster på klädedräkter, instrument, hantverk och konst.

Inspirerad av det undersökande arbetet vill jag att ni i gruppen skapar en egen figur i naturlig storlek. Figuren ska ha kläder, skor, eventuell huvudbonad och någon accessoar. Eran egen personliga tolkning ska tillsammans med några av de andra traditionerna som ni har studerat vara synlig i det ni har skapat.

Att få till den naturliga storleken på figuren kan man med fördel göra genom att någon ligger på ett stort spännpapper och ritar av kroppskonturen.

När figuren är klar ska den limmas på en hård träplatta så att den kan stå upp av sig själv.

Gruppen skriver tillsammans en beskrivande text till sin figur, där ni berättar vad ni har blivit inspirerad av och hur ni har gjort eran tolkning. Var och en skriver en egen reflektion kring sitt arbete. Svara utförligt på frågorna nedan;

-Beskriv figuren

Hur ser figuren ut? Beskriv varje del så utförligt du kan.

Vilken/vilka ursprungsbefolkningar har ni tolkat? Var i figuren kan man se det? Berätta i korta drag om ursprungsbefolkningarna och deras konst- och kulturtraditioner. Te x vilka mönster och symboler som är typiskt för just den ursprungsbefolkningen.

Varför valde ni just den/eller dem.?

På vilket sätt kan man se att just DU har varit med och skapat?

-Beskriv arbetsprocessen

Hur tycker du att grupparbetet har fungerat? Känner du att alla har fått chansen att vara delaktig? Har du känt dig delaktig? Stötte ni på några problem?

Vad har fungerat för dig i arbetet? Vad behöver utvecklas? Vad har du lärt dig?

Maila mig din reflektion.

Som en förlängning av detta projekt ska vi fortsätta med ett individuellt arbete. Min förhoppning är att detta arbete ska ingå i utställningen. Planering på det kommer senare.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

När projektet är slut har vi en gemensam utställning tillsammans den andra delen av Merkurius som har arbetat med samma tema i träslöjden. Då detta är ett grupparbete bedömer jag hur ni arbetar tillsammans som grupp samt era skriftliga personliga reflektioner.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Introduktion kring temat. Undersökande arbete.

Lektion 2. Fortsätter det undersökande arbetet. Skissarbete. Börja forma figuren.

Lektion 3. Fortsätter arbetet med gestaltandet av figuren.

Lektion 4. Fortsätter arbetet med gestaltandet av figuren. Skriv din reflektion.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

I flera olika delar av världen lever minoritetsgrupper idag. Många har egen flagga, egen religion och egna traditioner. De flesta grupper är väldigt utsatta och utfrysta av övriga samhället. Samtidigt har vi en enorm folkvandring idag, där stora grupper har tvingats fly sitt hemland. Dessa grupper bär naturligtvis med sig egna kulturtraditioner till det nya landet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken.

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening. Bland annat frågar jag eleverna vad de Ser, vad de Tänker om det de ser och vad de Undrar när jag tittar på olika bilder. Tillsammans resonerar vi oss fram, beskriver och förklarar kring det vi tittar på. Allt för att synliggöra lärandet.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna när projektet och utställningen är klar.