Engelskgrunder- att tala, skriva och kunna använda det (Jupiter Grön)

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Maria Holm

När, under vilka veckor?

HT-17 och VT-18

Vad?

Grunderna i engelska. Lära sig tala engelska, skriva samt kunna använda sina kunskaper i praktiken i livet.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • Lyssna och läsa – reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Lyssna och läsa – reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Lyssna och läsa – reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Lyssna och läsa – reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

För att nå de olika målen kommer vi bl.a. att;

 • Läsa olika texter, både från lärobok och läromedel Gleerups.
 • Läsa olika dialoger och framföra dessa inför klass eller i par.
 • Prata i stora och små grupper.
 • Skriva egna texter, spela spel, leka lekar och träna på att översätta texter själv.
 • Arbeta med läromedlet What´s up, Tv-serien Max´s Movie och Gleerups läromedel Engelska 4.
 • Se på film/serie.
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

 • Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Hörförståelse

 

Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse

 

Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Muntlig förmåga

 

Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag. Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag. Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Muntlig interaktion  Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig förmåga Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag. Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag. Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Skriftlig förmåga Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar. Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Skriftlig interaktion  Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Arbetssätt

 

Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Visar förståelse genom att översiktligtredogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Följa instruktioner Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat. Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat. Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning. Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i det talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda strategier för lyssnande och läsning. Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda strategier för lyssnande och läsning.
Välja och använda material från olika medier Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevansanvända det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sättanvända det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta utifrån olika teman under perioder. Bland annat Max´s Movie där temat handlar om vänner och relationer, använda oss av Gleerups läromedel för att få grammatik, lyssna på texter, skriva texter och glosor samt få ta del av olika pratövningar. Vi kommer arbeta med temat ”The Day when The Crayons Quit” för att lära oss om färger, antal, samt beskrivande och återberättande. Under VT18 kommer vi arbeta med dramaövningar, tala engelska samt genom olika teman som ”Friends” och ”Superheroes”.

 • Genomgångar.
 • Praktiska övningar- tala och diskutera engelska.
 • Leka lekar på engelska där också talet får komma till användning.
 • Arbeta på dator.
 • Varierande arbetssätt med hänsyn till varje enskild individ.
 • Enskild och grupparbete.
 • Praktisera livsnära situationer i engelska.
 • Högläsning av texter samt återberättande.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning sker formativt genom aktivitet under lektionerna. Läxorna är både praktiska att tala engelska hemma och skriftliga genom glosförhör eller att skriva kortare meningar samt flytande texter på engelska.

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom att diskutera engelska. Genom att dela med sig av sina egna och andras tankar. Att få prata engelska och använda det både skriftligt  och muntligt med varandra. Arbetet genomförs genom olika rutiner av Visible Thinking för att synliggöra elevernas egna tänkande och lärande.