Units (topics), texts and grammar weeks 3-14

Aim: To develop the students’ vocabulary and practice the following skills: reading, writing, listening and speaking. 

 

Unit 3 – Mysteries + verb i preteritum (regelbundna och oregelbundna)

v. 3 Let’s talk mysteries & The faces in the floor

v. 4 Painting the town & The birthday present

v.5 Meeting with aliens & Are you psychic?

Unit 4 – Festivals + verb i futurum och pågående form (-ing)

v.6 Red nose day & Festivals around the world 

v.7 Thanksgiving & From Samhain to Halloween

v.8 Halloween poem

Unit 5 – London + adjektiv (komparation)

v.9 Sportlov

v.10 Let’s talk London, The London Dungeon & The new Wembley stadium

Unit 6 – Food + pronomen (personliga och possessiva)

v. 11 My ideal meal & Freaky food fact

v. 12 Eat it & Americans are getting fatter 

Unit 7 – School + pronomen (some/any)

v. 13 Dress code in school & The empty school

v. 14 Påsklov

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, dvs eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Dessutom ska eleverna ska ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.

Centralt innehåll från kursplanen

Lyssna och läsa

• Talad engelska med viss regional skiftning och texter från olika medier och i olika genrer.

•Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften.

  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Tala, skriva och samtala

  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  • Samtal, diskussioner och argumentation

 

Kunskapskrav, aktuell del av matrisen

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Fortlöpande redovisningar i form av uppgifter på Gleerupsportal varav bedömning sker på utvalda delar.

 

Material och texter

gleerupsportal.se

Stenciler