The 20th Century

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos 
När, under vilka veckor? v.45-51,v.3-12

 

Vad?

Important people and events of the 20th century, with a focus on Human Rights events.

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka personer var viktiga under 1900-talet? Vilka händelser var viktiga under 1900-talet? Vilka av dessa var i engelsktalande länder? och hur kopplas dessa personer och händelser ihop?
Hur påverkade dessa personer/händelser nationen och resten av världen?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.
 • Eleverna ska ges möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och sammanhang där engelskan används.
 • att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Att eleven utvecklar kunskaper i det engelska språket och kunskaper om områden där engelskan används.
 • Att få tilltro till sin förmåga för att kunna använda det engelska språket i olika situationer och för skilda syften.
 • Att kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, att kunna använda det engelska språket i olika situationer och för skilda syften.
 • att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • Att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags engelska texter. 
 • Att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

 

Centralt innehåll från kursplanen:

Kommunikationens innehåll
 • Aktuella och för eleven välbekanta områden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Lyssna och läsa

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Hur sammanhängande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helhet.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga srategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ladda ner dokumentet "Matris_Engelska_Realia.pages.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom att läsa och/eller lyssna på utvalda texter ur bl.a. ”Passport to USA”/”South Africa”/”Great Britain” andra böcker samt ha muntliga och skriftliga diskussioner/reflektioner.
Genom att se olika klipp från bl.a. UR, BBC och YouTube och diskutera dessa både skriftligt och muntligt samt läsa artiklar ur tidningar och böcker.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom skriftliga och muntliga reflektioner/diskussioner. 
Genom ett fördjupningsarbete med ett tema som eleven själv valt att skriva sin uppsats om och genom att göra en presentation om den.

Tema Lista och instruktionslapp för slutuppgiften finns på SchoolSoft > en > Filer.


Tidsplan, när ska vi göra vad?:

OBS! Grov tidsplan!
v.45 – Start/introduktion
v.46 – Arbete/reflektion kring Indien: Gandhi and India’s independence
v.47-48 – Arbete/reflektion kring Sydafrika: Nelson Mandela and Apartheid
v.49 – Arbete/reflektion kring USA: Martin Luther King and Civil Rights movement
v.50-51 – Film och reflektion
v.3-4 – Arbete/reflektion kring Storbritanien: Women’s right to vote and Winston Churchill
v.5-7 – arbete på fördjupningsuppsats
v.8 – Arbeta på redovisningar
v.9 – Sportlov
v.10-12 – Redovisa

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Övriga klasskamrater på Lemshaga.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Genom ett samarbete med SO där 1900-talet arbetas kring, jobbar vi i engelska och fördjupar oss inom detta genom att llära oss mer om viktiga personer och händelser i engelsktanlande länder. 
Eftersom SO har gått igenom bl.a. mänskliga rättigheter fortsätter vi att läsa om det även på engelskan eftersom det alltid kan finnas bra diskussioner kring vad detta innebär och vilka personer/händelser under 1900-talet har gjort stora framgång i sina länder eller i världen.

Eftersom Sydafrika är fortfarande lite aktuell i nyhetsrapporteringarna då Nelson Mandela gick bort för en tid sedan tittar vi närmare på vad han har åstakommit samt hur landet har påverkats och kommer att påverkas av hans inflytande.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan” (Lgr 11, s.13)
 • Kommunicera på engelska i tal och skrift.
 • Använda kunskaper från det humanistiska och etiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhället och vardagsliv.
 • Lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Att var och en blir sedd, bekräftad, ifrågasatt, upprättad och inte mins inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.

I projektet arbetar vi för att fördjupa lärandet, vi arbetar på djupet med texters innehåll och budskap och lyfter frågor som syftar till att fundera kring sin egen identitet och hur samhället och världen omkring oss påverkar oss nu samt har påverkat oss.