Fairtrade

Ansvarig/Ansvariga: Daniela Kronvall
När, under vilka veckor? v. 46-49

 

Vad?

 

Alla människors lika värde
Rättvis handel – Fairtrade

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 

– Hur kan vi hjälpa människor i världen att få leva ett rättvist liv?
– Vet du om det spelar någon roll vilken frukt och mat vi köper och hur det kan påverka andra människor i världen?
– Vet du på vilket sätt du kan påverka tillsammans med andra en hållbar utveckling i vår värld?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

Förmågan att förstå talad och skriven engelska, att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. 

 

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

– Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

– Sagor (historier)

– Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
– Åsikter, känslor och erfarenheter.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

– Förstå och tolka innehållet i talad engelska
– Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
– Skriftlig framställning, formulera sig och kommunicera i skrift
– Visa förståelse
– Följa instruktioner
– Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
– Se samband
– Se konsekvenser
– Se olika perspektiv

Hur?

Se film om Fonchos bananer
Interaktivt lärande
Griffeltavla
Diskussion
Frågesport

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer börja med en introduktion om superheros, sedan kommer vi se en film om bananer och hur den produktionen går till. Vi kommer lära oss om vad Fairtrade-märket står för. Efter detta kommer vi att diskutera Fairtrade och hur denna märkning påverkar människor i länder med utbredd fattigdom och även hur den påverkar vår miljö.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Diskussion
Hörförståelse övningar

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 46 Introduktion om rättvisa och Fairtrade
v. 47 Var kommer bananerna ifrån?
v. 48 Diskusson och frågesport om Fairtrade
v.49 Redovisa vad ni har fått lära er om Fairtrade på engelska och utvärdering av Fairtrade projektet

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan kommunicera på engelska i tal och skrift,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare – elever och föräldrar 
  • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.