Engelska i vardagen

Ansvarig/Ansvariga: Marie Moberg
När, under vilka veckor? V.35-44

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka ord och fraser kan vara bra för oss att kunna i vår vardag ? När behöver jag kunna tala engelska?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att använda engelska språket i olika situationer och med olika syften. De ska i muntligt tal kunna kommunicera med en mottagare och förstå muntliga instruktioner. De ska även kunna använda olika strategier för att lösa språkliga problem som kan uppstå vid kommunikation.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att använda engelska språket i olika situationer och med olika syften. De ska i muntligt tal kunna kommunicera med en mottagare och förstå muntliga instruktioner. De ska även kunna använda olika strategier för att lösa språkliga problem som kan uppstå vid kommunikation.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Jag kommer att arbeta med klasserna vid ett lektionstillfälle varannan vecka. Det gör jag för att få en längre lektion då det endast är en halvtimme i veckan i åk 1-3. Vi tar även andra tillfällen att träna t.ex. ramsräkning, färger etc.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar genom att vara aktiv i samtal och dialoger. Vi skriver enklare ord och fraser i vår engelska skrivbok. Vi kopplar dem till bild, sång och rörelse.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V.37-38

Vi repeterar färger, ramsräkning, kläder. Vi leker en lek som tränar fraserna: Hello! My name is… What’s your name? Vi hälsar på varandra och byter då namn. Leken är slut när alla har fått tillbaka sitt namn. Vi tränar färgerna och några klädesplagg genom att visa på våra egna kläder och färger i rummet. Vi målar en bild med ett tvättstreck med kläder. Det står nummer som innebär en eller flera färger. Eleverna målar bilden efter instruktionen.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Familjen och människor de möter i sin vardag som är engelsktalande. 

Varför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

De möter mycket engelska i spel och på datorn. Eleverna reser mycket och har nytta av att kunna förmedla sig.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi sätter in det vi arbetar med i meningsfulla sammanhang och visar på nyttan av att kunna förmedla oss till andra. Genom att lära oss engelska kan vi kommunicera med utländska besökare och människor vi möter i vårt vardagliga liv genom resor och vardag. Vi försöker på ett varierat sätt ge alla möjlighet att lära sig det engelska språket. Vi arbetar mycket muntligt i grupp vilket stärker gemenskapen och visar på styrkan av att lära tillsammans. Vi dokumenterar det vi arbetar med för att kunna gå tillbaka och se vad vi lärt oss.