Engelska – åk 9 – Debates

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maggie Morkos
När, under vilka veckor? v.37-39

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur debatterar man? Vad behövs för att debattera? Med fokus på engelsktalande länder.
 • Vad är skillnaden mellan en debatt och en diskussion?
 • Vilka kulturella skillnader finns det mellan Sverige och engelsktalande länder när det gäller debatter?
 • I vilka situationer kommer eleverna att behöva debattera/argumentera, nu och i framtiden?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk.

Förankring i kursplanens syfte:

Eleverna utvecklar sin språkliga medvetenhet genom att se skillnader och likheter i språket, utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal samt utvecklar sin förmåga att behärska språkets form för att få en allsidig kompetens i engelska.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Utveckla sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift.
 • Utveckla sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter.
 • fördjupa sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang,
 • utveckla sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper.
 • Muntlig interaktion/framställning
 • Vokabulär (Ordinlärning)
 • Realia

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hörförståelse, Muntlig framställning och muntlig interaktion, Visa förståelse, Använda språkliga strategier

Matris_Engelska_Debatt.pages

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Think/Pair/Share och diskuterar: ”What are the differences between a discussion, an argument and a debate?”

Vi går sedan igenom vad en debatt är enligt engelska regler och vad man ska tänka på inför och under en debatt.

Efter det kommer eleverna att ha flera små debatter och diskussioner med förvalda tema (i mindre grupper).

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker via debatter och diskussioner på lektionstid då läraren bedömer elevernas muntliga förmågan och hörförståelse.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.37 – Intro och genomgång/föreläsning

v.38-39 – Genomföra debatter i grupper

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Elevens totala språkutveckling utvecklas. Den kopplas tillbaka till valda framtida yrken och vi arbetar vidare med engelsk formell språk (tidigare projekt) samt med grammatiska områden och ordinlärning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi vill…

aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.

vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikhet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation: