Engelska – åk 8 – Self presentations

Ansvarig/Ansvariga: Wei Larsson
När, under vilka veckor? v.35-41

 

Vad?

To present yourself – ” About Myself and My Summer”

 

Frågeställning (och följdfrågor)

– Hur kan man presenterar sig själv? Hur framställer man sig själv och sin personlighet på bästa sättet för en främling? Hur och vad skriver/talar man om som en främling skulle vilja veta?
– På vilka olika sätt (och med hjälp av vilka media) kan man presentera sig? (t.ex. saga/novell, brev, dikt, sång eller videoinspelning, keynote/powerpoint presentation, osv)
– Hur kan man fixa videoinspelningen så att den är tydlig, strukturerad och ser bra ut?
– Hur skriver man ett brev? Vilka hälsnings- respektive avslutningsfraser kan man använda?
– Hur kan man skriva en saga/novell om sig själv? (t.ex. användningen av tredje person, fantasy metaphor, mm)

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll (från kursplanen)

Innehåll:
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter och känslor.
Lyssna och läsa – reception:
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion:
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Kunskapskrav (från kursplanen)

Se även nivåerna för dessa förmågor i engelska matrisen: ”Hörförståelse”, ”muntlig framställning”, ”skriftlig framställning”, ”visa förståelse” och ”följa instruktioner”.

För E:

Kan förstå det huvudsakliga innehållet i olika genrer och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo.

Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.

För D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.För C:

Kan förstå det huvudsakliga innehållet i olika genrer och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo.

Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat.

För B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.
 

För A:

Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska, i olika genrer och i måttligt tempo.

Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?

Eleverna får först en presentation av mig (sin nya lärare).
Därefter får eleverna presentera sig själva genom att välja på vilket sätt de tycker är bäst att presentera sig. De får välja mellan dessa val: video (blogg), sång, brev, kort berättelse (saga), mm.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi ska redovisa genom att muntligt eller skriftligt berätta om bl.a. sig själv, sin familj, sitt hem, sin skolgång och sina intresse.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Förmågan att använda engelska är nödvändig vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga internationella kontakter av olika slag.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
 • kan använda kunskaper från de tekniska och humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik och drama

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi vill att våra arbeten och läroprocesser ska sättas in i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
 • Att var och en genom delaktighet och ansvarstagande får utveckla både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.