Engelska – åk 8 – Grammar

Ansvarig: Wei Larsson

När: 47-51

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):
Varför ska jag lära mig grammatik?
Hur kan jag utveckla mitt språk med hjälp av grammatik?
Vad behöver jag förbättra mig på när det gäller engelsk grammatik?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
  • Utveckla sin språkliga medvetenhet genom att se skillnader och likheter mellan grammatiska begrepp,
  • Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift.
  • Utveckla sin förmåga att behärska språkets form, här den engelska grammatiken, för att få en allsidig kompetens i engelska.
  • Förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken och ordklasser.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur? 

Hur ska vi arbeta?

Lärarledd genomgång kring olika grammatiska regler. Eleverna kommer sedan att arbeta vidare i övningar och häften. Möjlighet till att jobba på det man själv behöver förbättras på kommer att ges.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
I form av diagnosprov, v.5.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.41-43 – Jobba på olika grammatiska regler

Varför?

Sammanhang och aktualitet:
Elevens totala språkutveckling utvecklas. Då vi arbetar med samma grammatiska områden i samtliga språk samtidigt ges eleven möjlighet att se en röd tråd.
Det är viktigt att eleverna lär sig hur det egna språket är uppbyggt så de kan tillämpa det och utveckla sina texter. Grundläggande grammatik är också viktigt när man lär sig nya språk.
Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven

  • Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift.
  • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
  • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
  • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.
  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.