Engelska – åk 7 – grön – Read a book (Walk about)

Ansvarig: Wei Larsson

När: vecka 41-46

Vad: Reading a book, ”Walkabout” (Australia)

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur kan vi förstå det vi läser? Hur kan vi utveckla vår engelska genom att läsa en bok?

Hur ser livet ut för människor i olika delar av världen? Vad finns det för likheter och olikheter?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, samt

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll från kursplanen:

Content of communication

Current and subject areas familiar to the pupils.

Interests, daily situations, activities, sequences of events, relations and ethical questions.

Views, experiences, feelings and future plans.

Living conditions, traditions, social relations and cultural phenomena in various contexts and areas where English is used.

Listening and reading – reception

Spoken English and texts from various media.

Oral and written instructions and descriptions.

Different types of conversations, dialogues, interviews and oral communications.

Literature and other fiction in spoken, dramatized and filmed forms.

Strategies to understand details and context in spoken language and texts,

Language phenomena such as pronunciation, intonation, grammatical structures, sentence structure,

How connecting words and other expressions are used to create structure and linguistically coherent entities.

Speaking, writing and discussing – production and interaction

Different ways of working on personal communications to vary, clarify, specify and adapt them for different purposes.

Language phenomena to clarify, vary and enrich communication such as pronunciation, intonation and fixed language expressions, grammatical structures and sentence structures.

Hur ska vi arbeta?

Vi läser boken tyst och högt

Vi gör en lista av fraser / meningar och översätter ord vi inte förstår

Vi reflekterar och svarar skriftligt på frågor kring det vi läser

Vi samtalar om och diskuterar det vi läser i par och i mindre grupper så att alla förstår

Vi gör olika samarbeten och lekar

Vi ser ett avsnitt ur den filmatiserad Walkabout

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Under läsning av boken ”Walkabout” sker bedömning genom muntliga samtal och diskussioner under lektionstid samt genom några skriftliga uppgifter.

Ladda ner dokumentet "Förmågor Walkabout.pdf"

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 41 Introduktion av boken och vi börja läsa. Genom en nyckel illustration till boken talar vi i grupper om 3-4 personer om vad boken kan handla om. Vi förutspår handlingen. Vi gör rutinen ”What makes you say that? Vi träna på att ge belägg för en tolkning. Rutinen hjälper oss att beskriva vad vi ser och formulera våra respektive förklaringar. Varje elev delger varandra sina tolkningar. Uppmuntrar oss till att förstå att det finns många flera perspektiv och förklaringar än vår egen. Vad ser vi på bilden? I vilket land eller världsdel kan bokens handling utspela sig? Vad kan vi dra för slutsatser utifrån klädseln?

Läser: Kapitel 1-2 i den lätta och kapitel 1-5 i originalboken, vi läser hemma denna vecka.

Skriver: Lista med nya ord, i en mening, som ni översätter

v. 42 – Vi jobbar i par med att diskutera kapitlen, vad som hänt i boken, återberättar utifrån ett antal frågeställningar och/eller bilder till hjälp. Vi ser över listorna med nya ord, finns det något samband mellan orden? Kan vi göra någon enkel ”lek” med orden för att öva dem? 

Talar: Hot chair , a game to create dialogues. Take once perspective: the Aborigional boy, the girls or the boys. 

Skriver: Writing a short dialogue between the characters in the book. Use the book to see how you create a dialogue, how people speaks by using ”saying” verbs like: said, shouted, replied, roared.

Vi läser vidare kapitel 3-4 i den lättlästa och kapitel 6-11 i originalversionen.

v. 43 – Vi använder vår ”storysack” och jobbar i par med bilder för att återberätta det vi läst. Vi talar och lyssnar på varandra, återskapar detaljer i berättelsen, formulera det vi ser i bilderna. Vi tränar på att kompromissa och på att komma överens. 

Skriva: Vi gör en oförberedd skrivuppgift där vi reflekterar kring det vi läst.

Vi läser klart vår böcker, kapitel 5 i den lättlästa och kapitel 12-18 i originalboken.

v. 44 LOV

v. 45 Vi använder vår ”storysack” och jobbar med saker som knyter an till berättelsen för att få syn på nya sätt att förstå boken och budskapet. Muntligt delger vi varandra i par och sedan i halvklass.

v 46 Eventuellt påbörjas ett skriftligt arbete i par om ”Walkabout” alt kring Australien.

Artikel / Löpsedel om flygplanskraschen eller om barnen. When did it happen? Where did it happen? Why did it happen and Who was involved in the accident? How did it go?

Vilka utomstående kan berikas/gagnas av projektet?

Närstående personer som intresserar sig för litteraturen barnen läser men också klasskamrater som får en mycket djupare förståelse av boken då vi samtalar om underliggande frågor som rasism, genus, traditioner och levnadsvillkor. Vi talar om handlingen och det vi kan läsa in i boken utifrån tiden då den är skriven och knyter an till nutid.

Varför?

Eleverna har introducerats i Australiens och Aboriginerna historia och får nu tillfälle att läsa en bok som handlar om traditionen Walkabout, men som också berör religion, tradition och rasism. Vi läser för att få en djupare förståelse för Aboriginernas kultur samt för att utveckla vår engelska. 

Sammanhang och aktualitet:

Frågor som blir väldigt tydliga när man läser om Australien och Aboriginerna är kolonisation, utanförskap, rasism, tradition och kultur. Ständigt aktuellt i vår omvärld. Vi kan dra paralleller till många saker som händer i vår omvärld idag. Väldigt aktuellt: i Australien växer motståndet mot muslimer och samhället har svårt att hantera och garantera säkerheten för dessa människor. Australien stänger sin landgräns för människor som varit i de Ebola smittade västafrikanska länderna. Är det bra eller dåligt? Stora aktuella frågor.

Övergripande mål från LGR 11 2.2:

”Skolan ska ansvara för att varje elev kan” (Lgr 11 s.12)

kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt,

kan samspela I möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild och drama samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Att vara “i dialog med omvärlden”.

Att aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.