Engelska – åk 7 – röd – Australia

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos 
När, under vilka veckor? v.2-15

Vad? Australia

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad kan jag om Australien? Vad tänker jag om Australien?
 • Vad kan/vill jag lära mig om Australien?
 • Vad finns det för likheter eller skillnader mellan Sverige och Australien?

En allsidig språkinlärning via realia. Med koppling till sårbara ställen (SO). Huvudsyftet är att lära sig så mycket som möjligt om engelsktalande länder, denna gång med fokus på Australien. Att lära sig om landet och dess historia, kultur, levnadssätt, samhälle, språk och befolkning, samtidigt som vi utvecklar inlärningen av engelska språket (hörförståelse, läsförståelse, muntlig och skriftlig förmåga samt inlärning av vokabulär, grammatik, stavning, mm).

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till,till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris_Engelska_Realia.pages-2
För betyget D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.
För betyget B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar projektet med frågeställningarna ovan där eleverna får sammanställa informationen och redovisa kring vad dem vet hittills.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Olika sorts övningar (muntligt, skriftligt, hör, läs) och diskussioner under lektionstid. Samt en större skriftlig inlämningsuppgift och muntlig redovisning.
Instruktionslappen för slutuppgifterna:
Realia7-Slutuppgift.pages
Den finns även på SchoolSoft, under ”Ämne” > fliken EN > Filer & länkar (till höger, scrolla ner).

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

OBS! Detta är en grov tidsplan!

v.1 – VT-rutinen ”Think, Pair, Share” samt Reggioinsamling av förkunskaper
v.2 – Basic facts & Map/Geography
v.3-4 – History: Aboriginals, Dreamtime, Aboriginal Art
v.5 – Geography : Cities and City Life
v.6 – Geography : Landscape & Nature/Wildlife
v.7 – Culture : Schools & Language
v.8 – Börja skriva på uppsatsen
v.9 – Sportlov
v.10-11 – Fortsätta skriva på uppsatsen + deadline
v.12 – Förberedda Keynote inför redovisning
v.13 – Påsklov
v.14-15 – Redovisa
v.16-18 – Läsa ”Walkabout” och läsförståelse frågor
v.18-20 – Se film om Australien

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Då eleverna har diskuterat och studerat om kultur och sårbara platser i SO fortsätter vi studera Australien och dess kultur i engelskan. Australien är ett bra exempel där det sker många olika natur katastrofer och är aktuellt pga. bränder.
Att skapa ett autentiskt och verklighetsförankrad sätt att lära sig målspråket.
Att lära sig engelska i ett autentiskt sammanhang med hjälp av omvärlden: Att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer, att kunna använda engelska för vidare studier, vid resor till andra länder och för sociala eller yrkesmässiga internationella kontakter av olika slag.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt,
 • kan samspela I möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,kommunikation, skapande och lärande.
 • kan använda kunskaper från de tekniska och humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild och drama samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Att vara “i dialog med omvärlden”.
 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (“autentiskt lärande”).
 • vara en arena för mötet mellan forskning och praktik.
 • utveckla våra internationella relationer och låta de globala perspektiven vara en naturlig del av arbetet.
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikhet.