Engelska – åk 6 – Nationella prov i årskurs 6

National test – Förberedelser och övningar

National Test – förberedelser och övningar

Ansvarig: Wei Larsson
När: v. 46-51

Vad?

Öva inför och utföra engelska nationella prov – Del A, B 1 och 2 samt C.

Proven ges i engelska. Proven är obligatoriska. 

Provresultaten använder läraren för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd vid betygssättningen.

Förklaring av samtliga delprov:

Part A (tala/samtala)

Provet genomförs som ett samtal mellan två elever. Läraren bedömer elevernas muntliga förmåga i relation till kursplanens mål och betygskriterier. Läraren har hjälp av ett antal faktorer som talar om vad bedömningen ska inriktas på.

Eleverna bör informeras om att det som står i fokus är att de deltar aktivt i samtalet och att de så sammanhängande och flytande som möjligt kan uttrycka det de vill. Det är alltså inte i första hand den språkliga formen i enskilda yttranden som står i centrum även om den naturligtvis är viktig för möjligheten att få fram sitt budskap och bli förstådd.

Eleverna bör bli medvetna om att de har ett eget ansvar för att visa så mycket som möjligt av sin muntliga förmåga. De bör uppmärksammas på vikten av att försöka uttrycka något, även om de upplever att de saknar kunskaper/erfarenheter kring ett visst ämne, samt att bidra med egna frågor och kommentarer samt att de använder sig av olika strategier för att bl.a lösa problem och utveckla interaktionen. Kunna förklara vad de menar på engelska så att en engelsktalande förstår.

Part B1 (läsa och förstå)

Part B främst prövar deras förmåga att läsa och förstå men i viss mån även förmågan att på ett begripligt sätt sammanfatta vad de läst eller hört.

I detta delprov förekommer olika texttyper, till exempel berättelser, beskrivningar och artiklar. Eleverna besvarar frågor genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja bland olika svarsalternativ. Ibland ingår det texter med luckor att fylla i. En annan uppgiftstyp består av texter som ska matchas med rätt beskrivning av innehållet i de olika texterna.

I vissa fall ska eleverna svara genom att markera det riktiga (endast ett) av några givna svarsalternativ, i andra ska de skriva t ex ett namn, ett eller ett par ord, alternativt kortare eller längre meningar. Ibland ombeds de att förklara, sammanfatta, göra en jämförelse eller en tolkning.

Eleverna bör informeras om att svårighetsgraden varierar, att de kan ha lättare eller svårare för vissa uppgiftstyper och att det är viktigt att de försöker arbeta sig igenom samtliga delar.

Poäng ges även för svar innehållande språkliga fel, förutsatt att svaret bedöms vara begripligt och inte leda till missförstånd för en engelskspråkig person.

Part B2 (lyssna och förstå)

Part B främst prövar deras förmåga att förstå men i viss mån även förmågan att på ett begripligt sätt sammanfatta vad de läst eller hört.

I detta delprov förekommer till exempel radioprogram, reportage, intervjuer och nyhetsinslag. Eleverna besvarar frågor antingen genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja olika svarsalternativ. Delprovet kan också innehålla korta samtal där uppgiften är att matcha de olika samtalen med rätt beskrivning av vad de handlar om.

Poäng ges även för svar innehållande språkliga fel, förutsatt att svaret bedöms vara begripligt och inte leda till missförstånd för en engelskspråkig person.

Part C (skriva)

I detta delprov skriver eleverna en egen text utifrån valbara uppgifter. De ska veta att de ska välja ett ämne att skriva om. Instruktionerna erbjuder ett strukturerat stöd med förslag till innehåll samt ett antal punkter som bör tas upp. Eleverna uppmanas skriva ett visst antal ord.

Läraren bedömer elevernas skriftliga förmåga i relation till kursplanens mål och betygskriterier. Läraren har hjälp av ett antal faktorer som talar om vad bedömningen ska inriktas på.

Det bör framhållas att viljan och förmågan att uttrycka ett innehåll är viktigast, men att det också har betydelse att man läser instruktionerna noggrant samt håller sig inom ramen för ämnet. De bör stimuleras att skriva, även om de inte är säkra på den språkliga formen, de bör uppmärksammas på att det gäller att hitta strategier för att göra sig förstådd.

De bör mot slutet av provtiden men inom den givna tidsramen, 45 min, avsätta tid till att gå igenom och bearbeta sin text, innehållsligt och språkligt. Inom den givna tidsramen förväntas de dock inte att renskriva texten.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Det nationella ämnesprovet i engelska består av fyra olika delprov som fokuserar färdigheterna lyssna, läsa, tala/samtala och skriva.

Varje delprov fokuserar en särskild förmåga utifrån målen i kursplanen och läraren bedömer elevernas svar med hjälp av omfattande bedömningsanvisningar. Alla mål prövas dock inte i proven.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Kunskapskrav:

Muntlig framställning och interaktion (Del A)

Läsförståelse (Del B1)

Hörförståelse (Del B2)

Skriftlig framställning och interaktion (Del C)

Använda språkliga strategier (för interaktion, lyssnande och läsning) (Del A,B,C)

Hur ska vi arbeta?

Öva på tidigare nationella prov för att utveckla engelska språket och öva på provformen.

Eleverna bör vara medvetna om att i ämnesprov i engelska finns olika slags uppgiftstyper och svarsformat. Eleverna bör påminnas om vikten av att läsa instruktioner och frågeformuleringar noggrant.

Skolverkets generella instruktioner:

 • Eleverna ska informeras om att det finns olika uppgiftstyper och svarsformat i engelska ämnesprovet.
 • Eleverna bör påminnas om vikten av att läsa instruktioner och frågeformuleringar noggrant.
 • Eleverna ska alltid försöka lösa uppgifterna i provet, även om de känner sig osäkra.
 • Eleverna ska alltid använda engelska, inte några andra språk, samt försöka förklara eller formulera om, om det är något ord eller uttryck de inte kan. Det är i detta sammanhang viktigt att diskutera begriplighet för att betona att det eleverna producerar måste kunna förstås av lyssnare eller läsare med engelska som förstaspråk samt i situationer där engelska är kommunikationsspråk.
 • Alla instruktioner är på engelska.
 • Eleverna ska alltid gå igenom vad de har skrivit och göra eventuella bearbetningar av såväl innehåll som språk.
 • Exempel på uppgifter finns på www.nafs.gu.se.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Utföra samtliga delprov av engelska Np 6 2014: Läs- och hörförståelse, skriftlig produktion samt muntlig produktion.

”Ämnesprovet ska användas som stöd för betygssättning och utgör ett komplement till lärarens kontinuerliga bedömning av elevernas kunskaper” – skolverket.

En central del av bedömningen är hur väl eleven kan förstå olika typer av skriven och talad engelska och uttrycka ett eget innehåll på ett begripligt sätt. Eleverna ska i de olika uppgifterna använda enbart engelska och svaren ska vara begripliga för en person med engelska som modersmål och som inte förstår svenska. Vid bedömningen görs en distinktion mellan fel som (eventuellt) stör och fel som förstör, dvs. mellan fel som i olika hög grad påverkar kommunikationen. Svar som innehåller enbart störande fel ger i regel poäng, vilket inte är fallet med förstörande fel.

Varje delprov bedöms och betygsätts separat – del A och C med hjälp av kommenterade och bedömda exempel på elevtexter och samtal, del B på basis av utförliga bedömningsanvisningar samt exempel på elevsvar. För del B anges betygsgränser.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 46 – Delprov B1, Läsförståelse, genomgång av bedömning samt elevexempel.

v 47 – Delprov B2, Hörförståelse, genomgång av bedömning samt elevexempel.

v 48 – 6 Delprov C – Skriftligt

v 49 – Delprov A – muntligt. Eleverna böjar jobba med olika grammatiska övningar.

v 50 – Genomgång av olika grammatiska regler. Eleverna fortsätter att jobba med grammatikhäftet. De här övningarna ger eleverna möjlighet att öva på deras säkerhet i att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

v 51 – Grammatik övningar – Hur och när man använder stor bokstav, prepositioner, oregelbundna verb i dåtid.

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att

 • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven bidrar också till

 • att konkretisera kursplanerna,
 • en ökad måluppfyllelse för eleverna.