Engelska – åk 6 – English for grade 6

Ansvarig/Ansvariga lärare: Wei Larsson
När, under vilka veckor? v.35-38

Vad?

Att presentera sig.

Frågeställning (och följdfrågor):

– Hur kan man presenterar sig själv? Hur framställer man sig själv och sin personlighet på bästa sättet för en främling? Hur och vad skriver/talar man om som en främling skulle vilja veta?
– På vilka olika sätt kan man presentera sig?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
 • kan använda kunskaper från de tekniska och humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk
 • Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
 • Vi vill att våra arbeten och läroprocesser ska sättas in i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
 • Att var och en genom delaktighet och ansvarstagande får utveckla både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen:

Innehåll:
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter och känslor.
 • Lyssna och läsa – reception:
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion:
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Se nivåerna för dessa förmågor i engelska matrisen: ”Hörförståelse”, ”muntlig framställning”, ”skriftlig framställning”, ”visa förståelse” och ”följa instruktioner”.
Matris_Engelska_Presentation.pages
För D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.
För B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna får först en presentation av mig (sin nya lärare).
Därefter får eleverna presentera sig själva genom att skriva om olika ämne/tema om sig själva och liv.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi ska redovisa genom att först skriftligt berätta om sig själv, sin familj, sitt hem, sin skolgång och sina intresse. Sedan ska detta redovisas muntligt.
Instruktion för uppgiften finns på SchoolSoft (under fliken ”en”).

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.35 – Lära känna varandra/leka engelska lekar
v.36-37 – Introducera uppgiften och börja skriva
v.38 – Inlämning av skrivningen

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Förmågan att använda engelska och att presentera sig utförligt är nödvändig vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga internationella kontakter av olika slag.