Engelska – åk 5, textilhalvklass – Flaggvimplar och engelsktalande länder

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist och Åsa Gustafsson

När, under vilka veckor?

37-43 (med slöjden)

37-48 (engelska)

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vi tittar på några av de länder som har engelska som officiellt språk och funderar kring

– hur ser deras flaggor ut?

– var i världen ligger de?

– hur kommer det sig att de talar engelska där?

– hur och när kom engelska språket dit?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift …
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande …

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommuni- kativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikatio- nen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används. – Vi jobbar med engelsktalande länder. 
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier. – Vi lyssnar på ljudklipp/tittar på videoklipp med olika varianter av engelska språket. 
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. – Läsa eller lyssna på instruktioner på engelska och göra det som instruktionerna säger att du ska göra. 
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll. – Jobba vidare med strategierna. (T ex: Tänk på din arbetsfokus, Hoppa över – jobba vidare, Fortsätt lyssna – även när du inte förstår) 
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. – Presentera ditt land för klassen, muntligt och skriftligt. 
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar. – Jobba vidare med strategierna. (T ex: Tänk på din arbetsfokus, Jobba runt de ord som du inte kommer på eller kan, Hitta på eget!)

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

1 – Hörförståelse Förstå och tolka innehållet i talad engelska

2 – Läsförståelse Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

3 – Muntlig förmåga

Muntlig framställning – Formulera sig och kommunicera i tal

4 – Skriftlig förmåga

Skriftlig framställning – Formulera sig och kommunicera i skrift

5 – Arbetssätt Visa förståelse under lektionstid

5 – Följa instruktioner

5 – Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

6 – Realia Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor, och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Hur?

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att dela upp arbetet mellan textilslöjden och engelskaklassrummet.

Vi kommer att forska om olika länder där engelska talas och fundera kring hur det kommer sig. I textilslöjden kommer vi sy vimplar av de olika ländernas flaggor, så ett tips är att fundera lite på hur flaggan ser ut, innan du väljer ditt land. Är det lätt eller svårt att sy den?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

I textilslöjden:

– sy vimplar och hänga upp i Lillgården

På engelsklektionerna:

– Skriva någon form av faktatext om sitt land

– Ha någon form av muntlig och skriftlig redovisning om sitt land

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Engelska:

Vi börjar projektet v 37 och bestämmer hur vi ska redovisa, vilka länder vi ska välja.

Det som ska ingå som grund är:

 • Gemensam uppstart där vi gör en rutin om vad vi vet om engelskatalande länder.
 • Fakta om engelsktalande länder (fokus på flagga och karta, samt lite om landet)
 • Skrift om landet.
 • Berättande om landet.
 • Vimpel av landets flagga.Varför?

 

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

VT-rutiner och gemensamt tänkande. Reggio Emilia-inspiration i det kreativa arbetet. Genom en bredd i lärsituationer och redovisningsformer finns möjlighet att hitta sin egen väg och/eller utveckla nya kunskaper, även utanför ämnesområdet. Det finns också stora möjligheter att hjälpa sina klasskompisar i någon del av projektet, oavsett om det är i den praktiska, teoretiska eller kreativa delen.