Engelska – åk 4 – Läsprojekt

Ansvarig/Ansvariga: Wei Larsson

När, under vilka veckor? v.46-51


Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

Vi läser på engelska.


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommuni­kativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift.
Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå, kravnivåer endast åk 8-9)

• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur gör vi när vi ska läsa på ett nytt språk?
Det låter ju inte som det stavas. Hur gör vi då?

Hur ska vi arbeta?

Genom att lyssna på inläst text, samtidigt som vi läser den högt och tyst. Vi plockar ut viktiga ord och har dem sedan i läxa.
Vi pratar också mycket om hur vi gör läxor på bästa sätt och delar med oss av våra studietekniker.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom deltagande på lektionen och läxläsning.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

V. 46-48 läser vi nyhetsartiklar (ur ett läromedel) med inläst text till.
V. 49-51 bytte vi inriktning och läste en fotbollsartikel tillsammans.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Övergripande mål från läroplanen 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom att först presentera en färdig form och arbeta med grunderna och sedan anamma elevernas egna intressen (t ex fotbollen).