Engelska – åk 4 – I and my family

Ansvarig/Ansvariga: Wei Larsson
När, under vilka veckor? 35-38

 

Vad? Jag och min familj

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur presenterar man sig på engelska? Hur beskriver man sin familj och vilka som ingår i den? Hur och var bor vi?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Eleven ska ges möjlighet till en allsidig kommunikativ förmåga.
 • Eleven ska få tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • Att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i al och skrift.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kommunikationens innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa
 • Förstå talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Sånger, sagor och dikter.
Tala, skriva och samtala
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor, och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

 

Hur?

Genom rim och ramsor, sånger, texter och film.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi utgår från What’s up 4 där vi lyssnar på texter och sånger. Vi sjunger sångerna och lär oss nya ord.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom att delta muntligt i klassrummet, läsa texterna och göra skriftliga läxförhör.Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Läser och lyssnar på texter på måndagar för Jupiter grön och torsdagar för Jupiter röd. Skriftligt och muntligt läxförhör på onsdagar där vi också lär oss nya ord och ramsor.Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

Engelska är ett språk som talas i hela världen och våra elever förbereds för att kunna kommunicera med omvärlden.

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Genom att eleverna talar om familjen och dess olika konstallationer så lär sig eleverna även vad och hur man beskriver sin familj på engelskan.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan” (Lgr 11, s.13-14)
 • Kan kommunicera på engelska i tal och skrift.
 • Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

 • Vi tar tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.