Engelska – åk 3 – Lek med språket

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg
När, under vilka veckor? V.35-51

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka ord och fraser i vardagslivet behöver jag utveckla för att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga?
Vilka ord och vardagliga fraser behöver jag för att kunna formulera mig och samspela med andra i tal och skrift?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
– kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Förankring i kursplanens syfte:

Eleverna ska utveckla förmågan att
– förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
– språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Lyssna och läsa – reception
– Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
– Olika former av enkla samtal och dialoger.
– Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
– Sånger, ramsor, dikter och sagor.
– Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
Kommunikationens innehåll
– Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
– Intressen, personer och platser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda oss av ett läromedel som heter ”What´s Up?”. I samspel med läromedel, sånger, böcker, filmer, tv-program och webbaserade uppgifter varierar vi undervisningen för att ge all en möjlighet att själv hitta det bästa sättet att lära sig engelska.
Vi har en timmes lektion varannan vecka.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi dokumenterar i Arbetsboken, samtalar, lyssnar på varandra, dramatiserar, sjunger och leker med språket.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

V. 35-36
Fraser för att berätta vad jag heter.
– Dialoger i par, Lyssnarövningar , Skriva meningar.
V.37-38
Fraser för att berätta vem jag är.
– Hitta sin tvilling, lyssnarövningar, skrivövningar, läsa text och upprepa texten muntligt, sjunga en sång ”I am.. Who are you?”

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Eleverna märker och förstår att det är värdefullt att behärska engelska såväl muntligt som skriftligt. Autentiskt lärande.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom varierade arbetsformer ger vi alla förutsättning att lyckas och växa i sin utveckling. Vi ser gruppen som en resurs och skapar en kultur som är gynnsam för lärande. Detta klimat är viktigt för att vi ska våga utmana oss själva när vi möter ett nytt språk. Genom att sätta in det vi lär oss i autentiska sammanhang skapar vi mening med det vi gör.