Coraline

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel Häggvik

När, under vilka veckor? v.36 –

Vad?

 • Strategier för att förbättra hörförståelse, men också för att sammanfatta skönlitterär text
 • Hur andra och vi själva kan uttrycka känslor och åsikter kring specifika händelser.
 • Strukturer som präglar skönlitteratur.

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur kan vi synliggöra teman och budskap i ett skönlitterärt verk?
 • Hur tolkar vi karaktärer, baserat på vad de gör och tänker?
 • Hur kan fiktiva händelser och karaktärer, spegla autentiska situationer i elevers vardag?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift[…]
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk och bild

Förankring i kursplanens syfte

Eleverna ska genom detta temaarbete utveckla förmågan att “förstå och tolka innehållet i talad engelska[…] formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang[…]”

Centralt innehåll från kursplanen

 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Förmåga E C A
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt även genom att med ett godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.   Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Högläsning
 • Sammanfattningar inklusive tolkningar av dessa
 • Jobba med  ordförråd och hur vi kan göra egna formuleringar baserat på ”Glosor”
 • Diskussioner
 • Skriftliga uppgifter kring bestämda teman kopplade till det skönlitterära verket
 • Avslutningsvis ser vi filmatiseringen av Coraline som vi sedan använder som utgångspunkt i diskussioner kring jämförelser och andras tolkningar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker främst formativt där eleverna, under lektionen; ges möjlighet att uttrycka sig både skriftligt och muntligt på engelska, t.ex. genom kortare skrivningar eller i diskussioner. En slutlig skriftlig uppgift kommer även att göras i slutet på temaarbetet. Coraline har även visuella inslag med illustrationer som alla elever kan få chans att tolka på sina egna sätt.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 – Förväntningar och tankar kring det skönlitterära verket.

v.36-?? Läsning varvat med kortskrivningar och diskussioner kring karaktärer och handling

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Coraline är skriven av den framgångsrika författaren Neil Gaiman. Här finns centrala teman som mod, rädsla och hur dessa kan påverka beslut och i slutänden våra liv. Att kunna uppskatta skönlitteratur är något som inte händer självmant. Att med hjälp av litterär spänning och inlevelse får eleverna också en annan typ av exponering för det engelska språket, en som sällan främjas i de vanliga källorna, så som t.ex. sociala medier och film.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • att var och en blir sedd, bekräftad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.