Christmas story

Ansvarig/Ansvariga: Caroline Bergengren
När, under vilka veckor? 48-51

 

Writing a Christmas Story

Frågeställning (och följdfrågor)

Vad är julen för en högtid? Vad betyder julen för dig? Hur ser din jul ut och vad är viktigt för dig?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt
 • Att få tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • Att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
 • Att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift.

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll,

 • Aktuella och för eleven välbekanta ämnesområden.
 • Traditioner och kulturella företeelser
 • Kunna kommunicera åsikter, erfarenheter och känslor.

Lyssna och läsa,

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad och filmatiserad form.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Tala, skriva och samtala

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att ansluta samtalet.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?

Vi ser på några kortare filmer med jultema som inspiration. Vi diskuterar inledningar, intriger och upplösningar. Typiska drag för sagor. Hur man skriver för olika mottagare och hur bilden förstärker berättelsen. Vilket budskap finns i julfilmer och julberättelser? Lära oss ord med anknytning till julen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Tidsplan, när ska vi göra vad?

v 48 Vi diskuterar och inspireras av filmer och korta berättelser om julen.
v 48-50 VI skriver vår berättelse och letar passande bilder
v 51 Vi läser våra julsagor för varandra

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Syskon, släkt och vänner.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

VI närmar oss julen, en högtid som alla har personlig erfarenhet av.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan” (Lgr 11 s. 13)
 • Kommunicera på engelska i tal och skrift,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Att ta tillvara vars och ens unika kunskaper och olika sätt att lära. Detta gör vi genom att variera arbetsuppgifterna och övningarna eleverna arbetar med.