Engelska – åk 8 – Australia/Forrest Gump

Australia /Forrest Gump ?

Ansvarig/Ansvariga: Wei Larsson
När, under vilka veckor? Ht 2015-2016, v. 47-51

Vad? Realia (english speaking country) : Australia

En allsidig språkinlärning via realia. 

Huvudsyftet är att lära sig så mycket som möjligt om engelsktalande länder. Om landet och dess historia, kultur, levnadssätt, samhälle, språk och befolkning, samtidigt som vi utvecklar inlärningen av engelska språket (hörförståelse, läsförståelse, muntlig och skriftlig förmåga samt inlärning av vokabulär, grammatik, stavning, mm).

Nu jobbar vi på att avsluta projektet genom att få feedback på uppsatsen, förbättra den och visa det genom att redovisa om sitt tema muntligt. 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vi startar projektet med dessa frågor:
– Vad kan jag om Australien? Vad tänker jag om Australien?
Under projektetsgång jobba vi vidare med dessa frågor:

– Vad kan vi lära oss om engelska språket?
– Hur kan vi utveckla olika förmågor inom engelska språket samtidigt som vi lär oss om länder samt deras kultur (tradition, språk, mat, sport, underhållning, religion, osv), historia (ursprungsbefolkning, krig, m.m.) och geografi (städer, naturen, flora och fauna)?

– Hur skiljer sig Australien från Sverige? Finns det likheter eller olikheter? Finns det orsaker eller konsekvenser?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll från kursplanen:

Vi kommer att jobba med:

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till,till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Se nedan för aktuella delar av matrisen som bedöms samt gradering inom förmågorna
Matris_Engelska_Realia
För betyget D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.
För betyget B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.
Hela matrisen med lite förklaringar och exempel på uppgifter som visar förmågor:

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar projektet med frågeställningarna ovan där eleverna får sammanställa informationen och redovisa kring vad dem vet hittills.
Under projektetsgång kommer vi att jobba på olika sätt:

– Läsa/höra och förstå texter samt skriva/diskutera och/eller reflektera kring dem enskilt eller i grupper.

– arbeta med mycket varierande texter både i svårighetsnivå samt genre. Det röda trådet kommer att vara temat/projektet – det engelskspråkiga land som vi har valt. Vi kommer att arbeta med landet och dess geografi, historia, kultur, levnadssätt, samhälle, språk, befolkning, m.m.

– Under tiden som vi lär oss om dessa länder ska vi också lära oss det vi behöver utöver skriva/läsa/höra/tala förmågorna, såsom ordinlärning, grammatik m.m.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Olika sorts övningar (muntligt, skriftligt, hör, läs) och diskussioner under lektionstid, samt inlämning av en uppsats och en muntlig redovisning för betygsunderlag.

 
Nu jobbar vi på att avsluta projektet genom att få feedback på uppsatsen, förbättra den och visa det genom att redovisa om sitt tema muntligt. 

Instruktionslappen för dessa två slutuppgifter finns här:

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
Detta är en grov tidsplan:

v.45-46 – Jobba på och förberedda redovisning av uppsatsen
v.47-48 – Redovisningar
v.49-51 – Läsa boken : ”Walkabout” (enkel version). Jobba med uttal och läsförståelse av boken.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

– Koppling till SO där eleverna arbetar med sårbara ställen. Australien är ett bra exempel där det sker många olika natur katastrofer och är aktuellt just nu pga. alla bränder.

– Att skapa ett autentiskt och verklighetsförankrad sätt att lära sig målspråket.
– Att lära sig engelska i ett autentiskt sammanhang med hjälp av omvärlden: Att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer, att kunna använda engelska för vidare studier, vid resor till andra länder och för sociala eller yrkesmässiga internationella kontakter av olika slag.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt,
 • kan samspela I möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,kommunikation, skapande och lärande.
 • kan använda kunskaper från de tekniska och humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild och drama samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Att vara “i dialog med omvärlden”.
 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (“autentiskt lärande”).
 • vara en arena för mötet mellan forskning och praktik.
 • utveckla våra internationella relationer och låta de globala perspektiven vara en naturlig del av arbetet.
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikhet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Med VT-rutin: I used to think…/Now I think…