Australia

Ansvarig: Caroline Bergengren
När: 35-43

 

Vad?

Australia

En allsidig språkinlärning via realia. Med koppling till so-ämnet genom frågor och reflektioner kring demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter gällande Australiens urbefolkning Aboriginer.

Huvudsyftet är att få en förståelse för samt kunskaper om Australiens geografi, historia och kultur. Att få en inblick i landets traditioner, levnadssätt, samhälle, språk och befolkning, samtidigt som vi utvecklar inlärningen av engelska språket genom hörförståelse, läsförståelse, muntlig och skriftlig kommunikation samt inlärning av ny vokabulär i sammanhanget.

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad kan jag om Australien idag? Vad tänker jag om Australien?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang och
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, dvs om Aurstralien.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till,till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.


 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ladda ner dokumentet "Förmågor Australia.pdf"
För betyget D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.
För betyget B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.

Hur?

 

Hur ska vi arbeta?

Vi startar projektet med frågeställningarna ovan där eleverna får sammanställa informationen och redovisa kring vad de vet hittills.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Olika sorts övningar (muntligt, skriftligt, hör, läs) och diskussioner under lektionstid, samt inlämning av en till två skriftliga uppgifter som kommer att ges under lektionstid som oförberedda uppgifter. Instruktioner ges på lektion och på SchoolSoft.Tidsplan, när ska vi göra vad?:

obs! Detta är en grov tidsplan:

v.35 – Vi gör VT-rutinen ”Think, Pair, Share” samt ”What makes you say that?” för att fånga upp och synliggöra elevernas förkunskaper, i enlighet med Reggios tankar. Eleverna redovisar.
v.35-37 – History: Aboriginals, Dreamtime, etc
v.38 – History : Dreamtime Stories, James Cook
v.39 – Geography : Landscape & Nature/Wildlife
v.40 – 41Geography and Culture: Cities, traditions, life styles and animals
v. 42-43 Special work about Australian animals
v. 43 Redovisar

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eftersom Australien är ett utav de engelsktalande länderna tar vi oss an dess historia, geografi och kultur. Rapporteringen i våra medier om Australien är generellt tunn, förutom under perioden när skogsbränder är aktuella. Vi tittar närmare på vad som kan vara orsakerna till bränderna. Delar av Australien är mycket torra och vatten är inte en självklarhet. Vi ser också till vatten som resurs och uppdaterar oss generellt om landet.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt,
 • kan samspela I möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,kommunikation, skapande och lärande.
 • kan använda kunskaper från de tekniska och humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild och drama samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

 • Att vara “i dialog med omvärlden”.
 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (“autentiskt lärande”).
 • vara en arena för mötet mellan forskning och praktik.
 • utveckla våra internationella relationer och låta de globala perspektiven vara en naturlig del av arbetet.
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikhet.