Elektricitet och magnetism

Ansvarig lärare: Madelene Larsson                      

När, under vilka veckor? v 35 – 46

Läsanvisningar i spektrum: s.24-47, 190- 212, 257-269.

Keynote fr lektionerna:

Vad?

Frågeställning och följdfrågor:

 • Vad används elektricitet till i samhället?
 • Hur har upptäckten av elektricitet förändrat vårt sätt att leva? Vilka viktiga upptäckter har gjorts på vägen och av vilka?
 • Vad är statisk elektricitet?
 • Vad är spänning (U), hur förkortas spänning och vilken enhet mäts spänning i ?
 • Vad är ström (I), hur förkortas ström och vilken enhet mäts ström i?
 • Hur kan man konstruera och förstå elektriska kretsar med ett batteri, lampor, strömbrytare?
 • Vad är skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling?
 • Vad är resistens (R), hur förkortas resistens och vilken enhet mäts resistens i ?
 • Vilka fyra faktorer påverkar resistens i en ledare?
 • Hur använder man Ohms lag? För högre betyg: Hur  använder man Ohms lag i mer komplicerade elektriska kretsar? (serie- och parallellkoppling av resistorer)
 • Vad händer när det blir kortslutning? Överbelastning?
 • Vad är ett jordat uttag? Vad är en säkring/propp?
 • Vad är en jordfelsbrytare?
 • Vad är elektrisk effekt och hur räknar man ut elektrisk effekt? (Effektlagen)
 • Hur många hushållsapparater kan man koppla till ett uttag utan att proppen/säkringen går?
 • Vad är en magnet och ett magnetfält? Vilka egenskaper har magneter?
 • Vad är influens?
 • Hur avgör man riktningen av ett magnetfält runt en ledare med hjälp av högerhandsregeln? (elektromagneter)
 • Vad är induktion?
 • Hur fungerar en generator?
 • Hur hänger fenomenen elektricitet och magnetism ihop?
 • Inlämningsuppgift: Vilka energikällor finns det? Fördelar och nackdelar.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga
 • kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och i vardagsliv
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling

Förankring i kursplanens syfte

 • använda kunskaper i fysik för att granska information,
 • kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
  använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen i samhället.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Prov/lektion 

E C A
Eleven har kunskaper om… Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
E C A
Eleven kan föra… Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
E C A
Eleven använder fysikaliska modeller… Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning. Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
E C A
Eleven kan några centrala upptäckter… Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan förklara och

visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och 

generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fördjupning fysik – energikällor

Färdighet Steg E Steg C Steg A
Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. 
Eleven kan söka naturvetenskaplig information… Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. 
Eleven kan använda informationen… Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget. 
Dessutom för eleven… Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av teknik påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Praktiska uppgifter/laborationer

Eleven kan genomföra… Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och ävenformulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven… I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, film, laborationer, eget arbete, diskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Jag kommer kontinuerligt att bedöma dig utifrån vad du presterar på lektionerna, ett skriftligt prov i slutet av området.
Muntlig och skriftlig framställning av energikällor.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 35

Utdelning av fysikböcker och skrivhäften
VT-Rutin: Vad tror du att du vet om elektricitet och magnetism? Vilka funderingar, frågeställningar och undringar har du om elektricitet och magnetism? + bilder på elektricitet/magnetism.
Elkonsumtion förr och nu

Film: elektricitetens historia – finns på NE (forts v 36)

v 36

Atomens uppbyggnad, statisk elektricitet, spänning, ström.

Länkar till filmer: www.kunskapsmedia.se/elektricitet.html,

Uppgift: Alessandro Volta, André-Marie Amperé

v 37

Ledare, isolatorer, grundkoppling – sluten krets, parallellkoppling, seriekoppling,

Praktiska kopplingsövningar + träna på att rita elektriska scheman

kopplingsovningar-lab  övningsuppgifter  Facit övningsuppgifter

v 38  

Resistans, Ohms lag + räkneövningar Ohms lag, serie- och parallellkopplade resistorer.

Övningsuppgifter: Övningsuppgifter Ohms lag 1 Övningsuppgifter Ohms lag 2   Facit övningsuppgifter Ohms lag

Fler övningsuppgifter: mer-ohms-lag-3serie-och-parallellkopplade-resistorer facit

Länk om olika kopplingar:

v 39 

Elsäkerhet film + begrepp: kortslutning, överbelastning, säkring/propp, skyddsoordning, jordfelsbrytare. Hur ser det ut hemma hos er?

v 40

Vad är elektrisk effekt och effektlagen? Hur många hushållsapparater kan man koppla till ett uttag innan säkringen går? Elektrisk energi och effekt

Övningsuppgifter: uppgifter-effektfacit-effekt

Start magnetism – Vad använder vi det till? Vad är magnetiskt?

v 41

Laborationsövningar magnetism för att upptäcka magneter och dess egenskaper. Vi testar att göra egna elektromagneter samt tittar på hur en generator fungerar.

Länk till 2 filmer om magnetism: http://urskola.se/Produkter/140678-Runt-i-naturen-Magnetmysteriet-Upptacktenhttp://www.ne.se/play/filmsalen/program/sol7114

v 42

repetition blandade uppe  Facit blandade uppgifter

Onsdag prov Elektricitet och magnetism

To Orientering + Fr gymnasiemässan

v 43 + v 45-46   

Elproduktion – energikällor , skriftlig och muntlig framställning

uppgift-elproduktion

Eon energikälla

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Varje dag använder du massor av elektriska apparater. Det enda du behöver göra är att stoppa in kontakten i eluttaget. Men hur fungerar det egentligen?

Människan har lyckats tämja elektriciteten. Bostäder, skolor och arbetsplatser är idag fyllda med apparater och maskiner som drivs med hjälp av elektricitet. Bland de viktigaste upptäckter som gjorts är sambandet mellan spänning och ström samt släktskapet mellan elektricitet och magnetism.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.