Elektricitet och magnetism

Ansvarig lärare: Madelene Larsson
När, under vilka veckor? v 48-8

Läsanvisningar i spektrum: s.24-47, 190- 212, 257-269.
Keynote fr lektionerna:

Vad?

Frågeställning och följdfrågor:

Vad används elektricitet till i samhället?
Hur har upptäckten av elektricitet förändrat vårt sätt att leva? Vilka viktiga upptäckter har gjorts på vägen och av vilka?
Vad är statisk elektricitet?
Vad är spänning (U), hur förkortas spänning och vilken enhet mäts spänning i ?
Vad är ström (I), hur förkortas ström och vilken enhet mäts ström i?
Hur kan man konstruera och förstå elektriska kretsar med ett batteri, lampor, strömbrytare?
Vad är skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling?
Vad är resistens (R), hur förkortas resistens och vilken enhet mäts resistens i ?
Vilka fyra faktorer påverkar resistens i en ledare?
Hur använder man Ohms lag? För högre betyg: Hur använder man Ohms lag i mer komplicerade elektriska kretsar? (serie- och parallellkoppling av resistorer)
Vad händer när det blir kortslutning? Överbelastning?
Vad är ett jordat uttag? Vad är en säkring/propp?
Vad är en jordfelsbrytare?
Vad är elektrisk effekt och hur räknar man ut elektrisk effekt? (Effektlagen)
Hur många hushållsapparater kan man koppla till ett uttag utan att proppen/säkringen går?
Vad är en magnet och ett magnetfält? Vilka egenskaper har magneter?
Vad är influens?
Vad är induktion?
Hur fungerar en generator?
Hur hänger fenomenen elektricitet och magnetism ihop?

Övergripande mål från LGR11 2.2

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga
kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och i vardagsliv
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling

Förankring i kursplanens syfte

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen i samhället.

Centralt innehåll från kursplanen

  • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, film, laborationer, eget arbete, diskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Jag kommer kontinuerligt att bedöma dig utifrån vad du presterar på lektionerna, praktiskt arbete med laborationer, ett läxförhör i början och ett skriftligt prov i slutet av området.

Veckoplanering, när ska vi göra vad? 

v 48-49
Utdelning av fysikböcker och skrivhäften
Bilder på elektricitet/magnetism.
Elkonsumtion förr och nu
Film: elektricitetens historia – gnistans gåta (finns på NE) + tankekarta
Atomens uppbyggnad, statisk elektricitet
Länkar till filmer: www.kunskapsmedia.se/elektricitet.html
v 50 
Begreppen Spänning, ström (MG)
Uppgift: Alessandro Volta, André-Marie Amperé, Thomas Edison
v 2 (ej måndag)
Helklass: Begreppen Spänning, ström (MR) Ledare, isolatorer, symboler +kopplingsscheman + rita (MR+MG)
Lab: Praktiska kopplingsövningar (2 st) + träna på att rita elektriska scheman
v 3
Helklass: Parallellkoppling, seriekoppling, resistans
övningsuppgifterFacit övningsuppgifter
Lab: Praktiska kopplingsövningar (2 st) + träna på att rita elektriska scheman
v 4 (ej onsdag-lab)
Ohms lag + räkneövningar, serie- och parallellkopplade resistorer.
Övningsuppgifter Ohms lag 1Övningsuppgifter Ohms lag 2Facit övningsuppgifter Ohms lag
Fler övningsuppgifter: Mer Ohms lag 3Serie-och parallellkopplade resistorer,  Facit,
Film om olika kopplingar:

v 5+6 (må allaktivitetsdag)
Elsäkerhet film + begrepp: kortslutning, överbelastning, säkring/propp, skyddsoordning, jordfelsbrytare. Hur ser det ut hemma hos er?
Lab+ labbrapport: Planera en egen undersökning kring Ohms lag
v 7
Vad är elektrisk effekt och effektlagen?
Övningsuppgifter: Uppgifter effektFacit effekt
Lab: Magnetism – Vad använder vi det till? Vad är magnetiskt? Olika laborationsövningar för att upptäcka magneter och dess egenskaper samt sambandet med elektricitet.
v 8
Må – Forts effekt – Hur många hushållsapparater kan man koppla till ett uttag innan säkringen går?
To/Fr: Magnetism, elektricitet och magnetism hör ihop, generatorn
Länk till 2 filmer om magnetism:
Ur MagnetismNe Magnetism
Lab: Magnetism – Vad använder vi det till? Vad är magnetiskt? Olika laborationsövningar för att upptäcka magneter och dess egenskaper samt sambandet med elektricitet.
v 10
repetition: blandade uppeFacit blandade uppgifter
Lab:
Fre – Prov Elektricitet och magnetism

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Varje dag använder du massor av elektriska apparater. Det enda du behöver göra är att stoppa in kontakten i eluttaget. Men hur fungerar det egentligen?
Människan har lyckats tämja elektriciteten. Bostäder, skolor och arbetsplatser är idag fyllda med apparater och maskiner som drivs med hjälp av elektricitet. Bland de viktigaste upptäckter som gjorts är sambandet mellan spänning och ström samt släktskapet mellan elektricitet och magnetism.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
  • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
  • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering – Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.