Den stora växtjakten – The great plant hunts

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg och Camilla Maurtizson

Deltar i Friluftsliv: Gottis Olofsson, Agneta Dahlqvist, Trixie Lindberg

När, under vilka veckor? V.16-19

Vad?

Den stora växtjakten – the great plant hunts

Frågeställning och följdfrågor:

Vad betyder biologisk mångfald?

Hur ser växtlivet ut i vår närmiljö? Vilka är de vanligaste växterna i vår närmiljö och hur ser deras livscykel ut? Var växer de olika växterna? Hur ser växternas frön och frukter ut? Hur ser växterna ut i detalj?

Kan vi göra en karta över området och visa på hur växtlivet ser ut hos oss? Vad kan vi använda för material?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 

Förankring i kursplanens syfte

Syftet är att väcka intresse för hur vi kan skydda och öka den biologiska mångfalden – och för att göra det måste vi först ta reda på vad för typ av biologisk mångfald som finns i vår närhet.

Vi vill att eleverna ska kunna några växters namn och identifiera dem. De ska även lära sig växternas delar och kunna förklara hur de skiljer sig åt.

De ska kunna identifiera skillnaden mellan två växtplatser och föreslå förklaringar till skillnaderna.  

 

Centralt innehåll från kursplanen

Biologi

Året runt i naturen

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Metoder och arbetssätt

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Idrott och hälsa

Friluftsliv och utevistelse

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen…

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi tar reda på vad biologisk mångfald betyder och varför det är viktigt att ta reda på hur växter lever och förökar sig. Vi kommer att vara upptäcker precis som Darwin var.

Vi samlar in växter och frön för att ta reda på vilka växter vi har i vår närmiljö. Vi studerar dessa och dokumenterar dem genom att skapa en karta över var de växer.Vi kommer att undersöka ett område i vår närmiljö och kartlägga de växter som lever där.

Vi sammanställer det i form av en 3D modell.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar genom text och bild i våra växtböcker. Vi ritar av växterna i detalj. Vi har samlingar där vi delar våra tankar och idéer. Vi dokumenterar fynden genom att skapa kartor och en 3D modell.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Planera inför vecka 16:

dokumentet till “biologisk mångfald”, vi skapade en keynote

Skrivbok , försättsblad

 

V.16

Vi funderar kring begreppet biologisk mångfald. Vi dokumenterar elevernas tankar.

Vi läser om Darwin och ett brev från en upptäckare som heter Dan. Eleverna får ett uppdrag att bli “upptäckare”

Uppdrag 1 :

 • Vad har du sett som gjort dig nyfiken, som fick dig att ställa frågor?
 • Hur känns det när du ser, doftar eller känner på växter?
 • Har du någonsin stått under ett träd i regnet? Vad la du märke till?
 • Vad tycker du är den mest användbara växten?

Svara i din skrivbok.

Tänkarpromenad: Vi går ut och undersöker vår närmiljö och väljer ett område vi ska undersöka.  

Uppdrag 2:

Vilka platser skulle er grupp vilja undersöka närmare? Markera dem på kartan.

 

Planera inför vecka 17:

Skapa en växtbok

inventera luppar, förstoringsglas, pennor, sudd

 

V.17

Vi presenterar i samling: Hur många olika ställen har vi hittat i området? Vi lägger fram stor kartan på mattan.

Tänkarpromenad:

1. Vi kartlägger området på kartan. Vad finns det för växter i området. Vi letar efter olika sorters växter i områdena: Vad finns där? Hur ser det ut?

Uppdrag 3:

 1. Rita eller gör anteckningar i boken som beskriver de områden som undersökt under promenaden.
 2. Gör en lista med ord som beskriver respektive område.
 3. Fotografera de olika växtställena. ( Marie och Camilla fotograferar och skriver ut)

Uppdrag 4:

Vi skapar en 3 D karta över hela området. Varje grupp skapar sitt eget område utifrån bilder och anteckningar.

V.18

Vi fortsätter utveckla vår 3 D karta.

V.19

Hur är det att leva där för växterna?

Vi ska nu studera växterna. Undersök noggrant hur växterna skiljer sig år. Samla in hela växter. 

Uppdrag 5:

 1. Välj minst 3 olika växter, helst med både rötter och blommor kvar. Studera rötter, stjälkar, blad, blommor. Hur olika är de? längd, färg, textur, form och doft.
 2. Hitta förslag på varför de är olika? Hur kommer det sig att skillnaderna uppstår?
 3. Rita av två växter och beskriv med ord hur de skiljer sig åt.
 4. Eleverna får sedan rita sin favoritväxt där delarna är tydligt utmärkta.

Uppdrag:

Välj någon växt som du vill pressa.

 

Planering inför v.20:

Ta med krukor.

 

V.20

Sortera

 1. Vi undersöker fröer och frukter från de växter vi plockat, vi tittar på bilder av frön och frukter.
 2. Rita av några frön /frukter och beskriv färg, storlek och andra egenskaper.
 3. Vi planterar våra frön.

Groddning

 1. Vad behöver växterna för att gro?
 2. Vi planterar våra frön i krukor.

 

Vi skapar en utställning av våra bilder och växter, frön och frukter, vår modell.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom vårt samarbete med Håll Sverige Rent har vi fått ta del av ett projekt som pågår i hela världen. För att utveckla ett hållbart tänkande när det gäller den biologiska mångfalden behöver vi undersöka vår närmiljö för att på så sätt skapa kunskap om den.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Det är viktigt att få utforska och uppleva det som finns runt oss. Genom det skapar vi ett hållbart tänk och värnande om vår miljö. Vi använder uterummet som vårt klassrum. Vi är medforskare och följer elevernas tankar och idéer vilket skapar elever som tror på sig själva och lyssnar på andra. För oss är gruppen en viktig del i lärandet. Vi lär tillsammans och synliggör varandras olika styrkor och kompetenser.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.