Bråk

Matematik åk 5 Bråk

Ansvarig/Ansvariga: Josefine Rejler

När, under vilka veckor?

v.2-8

Vad?

Bråkräkning

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är bråk?

Hur skriver man och läser bråk?

Hur beskriver vi del av helhet?

Hur beskriver vi en del av ett antal?

Hur stor är helheten?

Hur stor är delen?

Hur kan vi jämföra och storleksordna bråk?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Eleven kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

•Eleven kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

•Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Eleverna ska genom undervisningen också ges

möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur

dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska

sammanhang.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom

att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven

kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i

huvudsak fungerande sätt.

Hur ska vi arbeta?

Laborativt med bilder, papper och annat konkret material för att tydliggöra bråk.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Läxförhör

Resonemang i grupp och i par där ni argumenterar, förklarar och beskriver bråk och dess egenskaper.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.2

Repetition av grundläggande taluppfattning.

Bråk- del av helhet och del av antal.

Är 1/4 alltid lika mycket som en annan fjärdedel?

Är det rättvist om alla betalar 1/10 av sin veckopeng? Betalar alla lika mycket?

Träna själv: s.35 i Pixel 5B

v.3 

Bråk- del av antal.

Hur kan vi beskriva delarna?

varför måste delarna vara lika stora?

Från ett bråk till en hel

Jag känner till en del-hur ser helheten ut? Vi ritar.

Problemlösning med bar-modeling.

Vad är tex 1/3 av något?

Träna själv: s.37, 38, 39 i Pixel 5A

v.4

Jämföra bråkdelar.

Från ett bråk till en hel.

Jag känner till en del- hur stort är hela antalet?

Problemlösning med bar-modeling

Träna själv: s.40 och 41

v.5

Addition och subtraktion med bråk.

Bråk med lika värde- jämföra och storleksordna bråk

Träna själv: s. 42, 43, 44 och 46.

v.6

Fortsätta med bråk av lika värde – jämföra och storleksordna bråk

Förlänga och förkorta bråk

Problemlösning med Barmodeling

Träna själv: s.47, 48 och 49.

v.7

Bråk med olika nämnare.

Addition och subtraktion med olika nämnare

Träna själv: s. 50, 51, 52, 53

v.8

Tisdag: Prov Bråk – vi kollar av vad vi lärt oss senaste veckorna.

Problemlösning

v.10

Bråk och talserier. Multiplikation med bråk

Träna själv: s. 55, 57, 58

v.11

Problemlösning

Sammanhang och aktualitet:

Bråkräkning är en del i att fortsätta utveckla elevernas taluppfattning och att tal kan uttryckas i bråkform. Bråkräkning bygger på elevernas tidigare erfarenheter av bråk och nu tar vi det ett steg vidare.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Kunskapssyn och lärande – Det livslånga lärandet

Detta arbetsområde är grundläggande för det livslånga lärandet och en viktig grund att stå på i allt som kommer framöver. Att ha en förståelse för den grundläggande matematiken är viktigt. Lärandet sker med förståelse och genom att vi tar tillvara elevernas olika egenskaper och sätt att lära. Frågor som Hur vet du det? Finns det fler sätt? skapar en nyfikenhet och lust att lära.

Värdegrund – Det livsdjupa lärandet

Att eleverna får möjlighet att utvecklas, utmanas och nyfiket tillägna sig nya kunskaper. Att eleverna får en djup förståelse för hur saker hänger ihop och kopplas till deras egen verklighet och erfarenhet. Eleverna blir sedda och bekräftade.

Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet

Eleverna får se hur kunskaperna kommer till praktisk användning ute i samhället.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation (länkas):