Bråk och procent – Venus grön

När, under vilka veckor? v 2-13

Prio Kapitel 4 s 120-167

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur skriver man ett tal i bråkform och blandad form? Vad är täljare och nämnare?
 • Hur stor andel är markerad/färgad?
 • Hur jämför man tal i bråkform?
 • Hur förlänger och förkortar man bråk?
 • Hur adderar och subtraherar man tal i bråkform?
 • Hur multiplicerar man tal i bråkform?
 • Hur uttrycker man tid i bråk?
 • Hur hänger bråk, procent och decimalform ihop?
 • Hur beräknar man andel i procentform?
 • Hur beräknar man andelen vid förändring i procent?
 • Hur gör man beräkningar med procent i vardagliga situationer (delen med huvudräkning och miniräknare)?
 • Hur beräknar man det hela, 100%?
 • Hur använder vi oss av bråk och procent i vardagen?

Bråk är ett område som är grundläggande inom matematiken. Många har svårt med det, men för att komma vidare tex med algebra så är det nödvändig kunskap. En viktig del när det gäller elevers taluppfattning är att kunna växla mellan olika uttrycksformer. Vi kommer att träna på att förstå att bråkform och procentform beskriver samma andel, men bara skrivs i olika former. Vi kommer försöka göra kopplingen tydlig mellan bråkräkning och procenträkning genom att använda begreppet andel.

Vi kommer arbeta med följande:
Grundläggande egenskaper hos bråk
Jämföra bråk utifrån taluppfattning
Skapa förståelse för bråks storlek.
Metoder för beräkningar med tal i bråkform och decimalform.
Förlänga och förkorta bråk.
Addera och subtrahera bråk
Procenträkning
Grundtyperna av procentproblem: att beräkna andelen, delen och det hela

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor

 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital
teknik. Metodernas användning i olika situationer.
Samband och förändring
• Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med
procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du kommer bli bedömd i följande kunskapskrav: Problemlösning, Begrepp, Metod samt Kommunikation.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar , diskussioner t ex ”starters”, praktiskt arbete,  egen träning med uppgifter på olika nivåer och med olika förmågor. OBS! Följ tidsplanen som står för varje vecka. Om du inte är klar så blir det läxa till veckan därpå.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Samtal och diskussioner där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar, läxförhör, inlämningsuppgift, begrepps- och kapitaltest samt prov.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 2

Måndag: Kapitel 4.1 Tal i bråkform. Vi går gemensamt igenom begreppen bråkform, andel och blandad form.

Extra träning: Övningsblad 4.1
Filmer (längst ner på sidan): https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/brak-och-procent/braktal

Torsdag: Kapitel 4.2 Jämföra Bråk. Vi tittar på hur man kan jämföra bråk med referenspunkterna 0, 1/2 och 1. Vi tränar på detta tillsammans genom Övningsblad 4.2

Fredag: Eget jobb i boken på sidorna 124-128.

Vecka 3

Måndag: Ni får en stund till för räkning på sidorna 124-128 innan vi tittar vidare på kapitel 4.3 Förlänga och förkorta bråk. Vi gör en övning i par för att upptäcka likvärdiga bråk och strategier för hur man upptäcker likvärdiga bråk.
Läxa för vecka 3 delas ut.

Torsdag: Vi gör klart aktiviteten från i måndags för att upptäcka vad likvärdiga bråk innebär. Vi tittar även på hur man kan göra för att skriva ett bråk på ett annat sätt utan att värdet förändras – förlängning och förkortning.

Film om förlängning och förkortning.

Fredag: Inlämning av läxan + egen träning i boken s 129-132. Extra: Övningsblad 4.3

Vecka 4

Måndag: Vi gör en praktisk uppgift för att träna vidare på bråkbegreppet och likvärdiga bråk.
Ny läxa delas ut.

Torsdag: Vi följer upp aktiviteten från i måndags och går sedan in på Kapitel 4.4 Addition och subtraktion av bråk. Hur kan man göra när bråktalen har olika nämnare? Efter uppgiften är klar kommer jag att presentera Kunskapsmatrisen för er. Vi fixar med inloggningar och kikar runt.

Film om addition och subtraktion av bråk

Fredag: Egen träning s 133-136 i boken. Extra: Övningsblad 4.4.

Vecka 5

Måndag: Gemensam aktivitet – Bråkpussel. En aktivitet som tränar oss i addition och subtraktion av bråk samt likvärdiga bråk.
Testövning kunskapsmatrisen. 

Torsdag: Vi börjar med att parvis gå igenom vad vi gjort hittills på terminen. Därefter gör vi ett test på kunskapsmatrisen.

Fredag: Multiplikation av bråk. Vi gör en parvis aktivitet för att hitta mönster vid multiplikation av bråk. Om tid finns kvar skall du självrätta ditt test på kunskapsmatrisen eller träna vidare på kunskapsmatrisen.

Vecka 6

Måndag: Genomgång av multiplikation av bråk, kapitel 4.5. Vi lyfter upp aktiviteten som ni gjorde förra veckan. Egen träning: s 139-140 + Extra: Övningsblad 4.5

Film om multiplikation med bråk

Läxa till fredag delas ut.

Torsdag: Vi tar några exempel  till tillsammans för att reda ut skillnaden mellan att förlänga bråk och multiplicera bråk. Därefter egen färdighetsträning på kapitlen som vi jobbat med hittills dvs 4.1-4.5. Vi jobbar med boken, övningsblad och kunskapsmatrisen.

Fredag: Fortsättning från gårdagen – egen färdighetsträning av bråkavsnittet. Vi kommer jobba med boken, arbetsblad och Kunskapsmatrisen. Det här kommer vara sista lektionen inom avsnittet bråk så passa på att fråga mycket om något är oklart.

Vecka 7

Måndag: Idag börjar vi med procent kap 4.6. Hur hänger bråk- decimal- och procentform ihop? Vi tittar även på hur man kan beräkna andelen i procentform. Vi gör en övning två och två för att träna.

Film om omvandling mellan de olika formerna.

Läxa till fredag delas ut.

Torsdag: Vi följer upp övningen vi gjorde i måndags och tränar vidare på andelen i de tre olika formerna. Egen träning: s 143-145

Fredag:  Vi gör en parvis aktivitet med Tangrampussel över hur olika bitar förhåller sig till varandra. Egen övning under sista delen av lektionen.

Vecka 8

Måndag: Hur gör man om man vill beräkna en förändring i procent? Ex en jacka har sänkts från 200 kr 150 kr. Hur mycket är sänkningen i procent? Genomgång av mig och sedan lite egen räkning på kapitel 4.7 s 147.

Film om procentuell förändring

Läxa till fredag delas ut.

Torsdag: Vi repeterar förändringstriangeln och sedan kommer ni parvis att få skapa en egen uppgift till ett annat par. Fortsatt träning i boken s 147 + Övningsblad 4.7

Fredag: Nu går vi vidare med nästa sak i ”triangeln” nämligen hur man kan beräkna delen. Detta skall vi kunna behärska både med huvudräkning samt med miniräknare, idag tittar vi på huvudräkningsdelen. Hur beräknar man 25 % av 400 kr? Vi jobbar därefter med Övningsblad 4.8 i par.

Film om hur man beräknar delen

Vecka 10

Måndag: Vi repeterar hur man kan beräkna delen mha huvudräkning kapitel 4.8 + egen räkning s 149. I slutet av lektionen tittar vi på hur man beräknar delen med hjälp av miniräknare och triangeln, kapitel 4.9.

Läxa till fredag delas ut.

Torsdag: Vi tränar på uppgifter där man frågar efter delen och tar hjälp av miniräknare t ex  Hur mycket är 38% av 600kr? Först träning i par på Övningsblad 4.9 + sen egen träning i boken s 151-153.

Fredag: Vi tränar vidare på det vi gjorde igår. Vi tittar på varandras strategier och metoder.

Vecka 11

Måndag: Idag tittar vi på den sista delen i procenträkning. Hur man kan räkna ut det hela (100%) om man vet hur mkt exempelvis 24% är. I boken är det kapitel 4.10 på sid. 154-155 + Övningsblad 4.10

Film om hur man beräknar det hela

Torsdag: Idag gör vi en avstämning genom att arbeta igenom Begreppstest samt Kapiteltest. Efteråt rättar ni själva med facit. Facit begrepps-och kapiteltest

Fredag: Egen träning inför provet t ex genom övningsblad, spel, kunskapsmatrisen, basläger och hög höjd.

Vecka 12

Måndag: Egen träning inför provet.

Torsdag: Matteprov

Fredag: Start kängurtävling

Vecka 13

Måndag: forts kängurutävling 15 min + en liten överraskning.

Torsdag: Start nya området, se annan Lpp.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Bråk är ett område som är grundläggande inom matematiken. Många har svårt med det, men för att komma vidare tex med algebra så är det nödvändig kunskap.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering – Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.