Grafisk design/Valet 2014

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? v 35-

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är reklam? Vad är propaganda?
Hur ser det ut runt omkring oss inför valet? Vad gör partierna för att synas?
Vilka färgkoder och andra symboler kan vi hitta?
Vad är layout och hur kan man använda sig av bild och text för att få fram sitt budskap?Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

– skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg
– undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
– analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktion

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bildframställning:
– framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser
– presentationer av eget bildskapande
Redskap för bildframställning:
– former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete
– material och verktyg för två dimensionellt arbete och dessa kan användas för bestämda syften
Bildanalys:
– hur bilder är utformade och vilka budskap de förmedlar
– ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilder utformning och budskapKunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ladda ner dokumentet "Matris Valaffisch.pdf"Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ladda ner dokumentet "Mitt parti.pdf"
Ladda ner dokumentet "Valaffisch .pdf"
Ladda ner dokumentet "Valanalys merkurius.pdf"
Ladda ner dokumentet "Kamratbedömning Valaffisch:Grafisk design.pdf"


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Hur vi redovisar och presenterar våra valaffischer och våra partier gör vi tillsammans vid projektets slut.Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 35 Ansiktets proportioner
v36 Bildspel av valaffischer och samtal kring dessa utifrån VT-rutinen ”I see, I think, I wonder..”
Uppstart med Mitt Parti. Lämnas in vid lektionens slut.
v37 Valanalys. (se uppgift ovan)
Fortsatt arbete med sin valaffisch
v 38- Praktiskt arbete med din valaffisch
v39 Sista lektionen för praktiskt arbete + ge varandra kamrat bedömningVarför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Vi översköljs av valaffischer just nu och i detta moment kommer vi att titta lite extra på vad alla dessa affischer vill säga oss. Samtidigt arbetar ni med valet i SO där du lär dig om demokrati och vilka partier vi har här i Sverige. På bilden tittar vi på den reklam/propaganda som görs i samband med valet och lär om hur man använder färg, bild, text och logga när man gör affischer.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan använda kunskaper från de humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

    kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
  • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande