Berätta om mig och mina intressen

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När? VT17

Vad?

Fokus i år är att fortsätta utveckla en allsidig kommunikationsförmåga på franska genom att träna på att berätta olika saker om sig själv, sin familj och sina kompisar.

Frågeställning (och följdfrågor):

Att berätta om mig, mina kompisar och mina intressen:
 • Vad heter olika klädesplagg på franska? Hur berättar man om favorit plagg och vad man har på sig? Hur kommunicerar man när man ska handla kläder i Fransktalande länder?
 • Hur presenterar man en annan person? Och berättar om olika yrken som familjemedlemmar, eller andra, har?
 • Hur kan jag beskriva min lägenhet eller mitt hus? Vilka rum finns det och vad heter de på franska?
 • Repetition av frukter och färger, verb och grammatik
 • Hur kan man berätta om sina egna och andras fritidsaktiviteter?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen:

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Olika former av samtal och dialoger.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Matris_Franska_gen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska använda La Nouvelle Chouette Bs kapitlar som underlag för att utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord memory, bingo, puzzel, lekar m.m.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vid varje lektionstart eller vid start av ett ämnesområde presenteras ett tema och vad som ska göras. Klassen diskuterar kring samtalsämnet (eventuellt temat i läromedlets respektive kapitel) på franska. Eleverna samarbetar och hjälps åt att förstå läraren och/eller läromedlet och sedan föra kommunikationen vidare.

Bedömning sker via muntlig interaktion (kontinuerligt under lektionstid) och skriftliga övningar/framställningar samt hör- och läsövningar.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

OBS! Detta är grov tidsplanering och kan ändras!
v.2 – Repetition
v.3-5 – Klädesplagg, handla kläder (kap.4)
v.6-8 – Yrken (kap.5-6)
v. 9 – Sportlov
v.10-12 – Fritidsaktiviteter (kap.10)
v.13-14 – Regelbundna verb i presens: -ER, -IR, -RE
v.15 – Påsklov
v.16-19 – Berätta om ens bostad (kap.)
v.20-23 – Berätta om vad man har ätit för frukost/vädret
v.24 – Fransk film

Varför?

Att ha grundläggande kunskaper för att förstå, göra sig förstådd och kunna kommunicera (på olika sätt) med fransktalande människor.

Sammanhang och aktualitet :

Att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intresse samt att kunna kommunicera på franska.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
 • fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
 • utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva (och förklara samt motivera) sina åsikter,
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
 • utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):


Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation (länkas):