Äta eller ätas?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann-Sophie Petersen

När, under vilka veckor: VT18

Vad?

Frågeställningar och följdfrågor.

Vad är en näringskedja? Vem äter vem?

Syftet med detta arbete är att eleven skall kunna beskriva och förklara biologiska samband i naturen samt kunna redogöra för enkla näringskedjor.

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Eleverna

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

– kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

– har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

 

Förankring i kursplanens syfte

Att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen.

Ge exempel på livscykler hos några djur och växter. Beskriver och ger exempel på kopplingar mellan några djur och växter i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussion och samtal.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda olika modaliteter och beskriva enkla näringskedjor samt diskutera begrepp såsom producent, växtätare, köttätare(rovdjur), toppkonsumenter och nedbrytare.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömning att ske?

Eleverna kommer att få redovisa muntligt, skriftligt och genom olika modaliteter löpande under arbetets gång.

Bedömning sker genom att observera

* om eleven kan beskriva några enkla näringskedjor.

* om eleven kan sätta in begreppen producent, växtätare, köttätare(rovdjur) och toppkonsumenter i rätt sammanhang.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.8 Vi inleder arbetet med att visa två bilder. Eleverna får därefter göra VT-rutinen ”I see, I think, I wonder.

 

Vi lyssnar och samtalar med stöd av en Keynote där flera begrepp presenterades, som producent, konsument, toppkonsument och nedbrytare.

V. 10-19 Vi ser på ”Blue Planet II” och diskuterar kring det vi ser och det vi lärt oss av det.

V. 10-11 Vi skapar med hjälp av bilder egna näringskedjor.

 

V. 12-15 Vi skriver faktatexter där vi använder många ämnesspecifika begrepp. Vi skriver även sagor med vårt ”faktadjur” som huvudperson.

V. 16 Vi tänker, uttrycker och delar med oss av våra tankar och det vi lärt oss när vi gör ”Latjolajbanlådor” med olika djur. Eleverna skapar även egna.

 

 

V. 17-18 Vi skapar egna filmer med Stop Motion på olika näringskedjor.

Varför?

Sammanhang och aktualiteter:

Genom att förstå världen och naturen runt omkring oss skapar vi en djupare förståelse för vår del och påverkan men även vårt eget liv och sammanhang.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil:

Vi utgår från elevernas tidigare kunskaper och frågeställningar och lär på så sätt känna varandra och våra olikheter och kan se att det berikar oss. Vi använder oss av Visible thinking rutiner och gemensamma samlingar för att synliggöra tänkandet. Vi ger dem möjlighet att använda sig av fler olika uttrycksformer och strävar efter ett lustfyllt lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Sker kontinuerligt med samtal och genom att förtydliga för eleverna vilka mål vi skall sträva efter varje vecka. Det sker även genom utvärderingen i slutet av temat och när vi berättar vad vi lärt oss för varandra.