Årstidsförändringar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel Ekmark 

När, under vilka veckor? Läsåret 18/19

Naturkunskap – Årstidsförändringar

Vad? Årstidsförändringar

Frågeställning och följdfrågor

Vilka årstider har vi?

  • Hur vet vi vilken årstid det är och vad utmärker den? 
  • Vad händer i förändringarna mellan  sommar -> höst ->  vinter -> vår -> ?
  • Hur anpassar sig djur och växter?
  • Vilka traditioner finns kopplat till våra årstider?

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

Centralt innehåll från kursplanen

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Fältstudier

Filmer

Böcker

Skapande aktiviteter

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Barnens alster

Mindmaps

Observationer av elevers arbete

Kahoot – frågeställningar i slutet av varje årstidsavslut

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

September-november Hösten

Gå ut i naturen och välja ett träd som vi kommer fotografera och följa under året.

Mindmaps – Vad kan vi om höst? Vad vill vi veta?

Halloween

Kolla filmer

Läsa böcker

Pyssel kopplat till hösten

Skapa ett årstidsträd (hitta hösttecken ute och plocka in för att göra en skapande aktivitet)

Skapa svampar i trolldeg

 

December-februari Vinter

Fotografera samma träd för att se vad som skett.

Kolla filmer

Läsa böcker

Pyssel kopplat till vintern

Skapa årstidsträd

Advent, lucia, julen, nyår, alla hjärtans dag, 

 

Mars-maj Vår

Påsken

Maj-juni Sommar

Midsommar

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Syftet är att skapa meningsfulla sammanhang för eleverna där det ges möjlighet till att utveckla en förståelse för naturen vi lever i. Men även skapa en vi-känsla, där vi ser styrkan i att vara en del av en grupp, som lär av varandra och tillsammans.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
  • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
  • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.