Arbete med stora tal och de fyra räknesätten

 

Matematik åk 5:
Stora tal och de 4 räknesätten

Ansvarig/Ansvariga: Ulla Medin-Hellgren/Josefine Reijler
v. 36–40

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

 • När har du använding för riktigt stora tal?
  • Vilka värden har siffrorna i talet 2579813? Kan du läsa ut talet?
  • Hur många nollor har en miljon,miljard och biljon osv
 • I vilka situationer använder du dig av de fyra räknesätten?
  • Hur gör du det enklare vid beräkning med nollor vid multiplikation och divison?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

 

 • förmågan att kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • utveckla förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå, kravnivåer endast åk 8-9)

Taluppfattning och tals användning
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 

Kunskapskrav

se bedömning.

 

 

Hur ska vi arbeta?

 • Muntliga och skriftliga genomgångar och diskussioner där olika sätt att tänka och lösa uppgifter ligger i fokus, praktiskt arbete, tabellträningar för de fyra räknesätten, mattelekar, enskild räkning, par/gruppuppgifter,.
  • Matteborgen 5A enligt uppsatta mål.
  • Positionssystemet
   • Läsa och skriva tal inom talområdet 0 – 1 000 000
   • Platsvärde och ordna tal efter storlek
  • De fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division, olika räknemetoder för de olika räknesätten
  • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
  • Multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet
 • Begrepp du skall kunna: differens, summa, produkt, kvot, faktor, term, bråkstrek, täljare & nämnare. Positionsystemet: hundratusental, tiotusental, tusental, hundratal, tiotal, ental.
 • Olika internetspel: Vi tränar regler och förmågan i de fyra räknesätten mm.


r.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Diagnosen i  kap 1, Matteborgen 5A
 • Prov utifrån Matteborgen
 • Klassrumsarbete
 
 
Ladda ner dokumentet "Ma - kursplan & bedömning åk 6 sammanställning.pdf"

Klicka för större bil

 • Diagnosen i  kap 1, Matteborgen 5A
 • Prov utifrån Matteborgen
 • Klassrumsarbete

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Familjer till eleverna i Mars grön och röd 

Varför?

 • Vi kommer att lösa problem och omsätta matematiska idéer i handling på ett kreativ sätt.
 • Vi kommer att lära oss utforska och arbeta både självständig och tillsammans med andra och träna på att känna tillit till sen egen matematiska förmåga.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord)

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer

Pedagogisk dokumentation (länkas)

Matteva:
Mattemästaren (tillhör Matteborgen)
 • Mattemästaren – Välj 5A för Taluppfattning, addition, subtrakton, multiplication. division

Länktips