Algebra

ALGEBRA

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är algebra?

Vad innebär en likhet? Vad har likhetstecknet för betydelse?

Hur tecknar man numeriska uttryck?

Vad har vi för prioriteringsregler?

Hur tecknar man algebraiska uttryck?

Hur förenklar man uttryck?

Vad är en ekvation? När använder vi redan algebraiska uttryck/ekvationer?

Hur skriver man ekvationer? Hur löser man ekvationer? (olika metoder)

Hur fortsätter man talföljder? Kan du konstruera egna?

Förankring i kursplanens syfte:

Förmågan att:

•formulera och lösa problem

•att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.

•kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

•använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen

•välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Algebra

• Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det  finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

• Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

• Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, gruppdiskussioner, egen räkning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Gruppdiskussioner, uppgifter i klassen.

Veckoplanering:

Vecka 39-40