Formal Writing

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När? v.3-8

 

Vad?
Formal Writing: Formal Language & My Future

Frågeställning (och följdfrågor)

 • Hur använder man formellt språk på engelska eller i engelsktalande kulturer? Varför? När? Med vem?
 • Hur skiljer engelsk formellt språk till svenskt formellt språk?
 • Vad är skillnaderna mellan formell och informell språk?
 • Hur skriver man ett formellt brev (och uppsats) på engelska?
 • Hur tror jag att min framtid kan se ut?: 
  What are my hopes for my future? And what is my dream job? 
  What would you really like to work with, if you could do anything you wanted?

PDF av genomgången/Keynote:
1FW_Formal Letter:Essay Writing.key
2FL_Formal:Informal_Info,Tips,Contract.+Exercise.pages

Linking Words – Key:
3FL_Linking words_exercise-KEY.pages

Final Assignment:
4Final Assignment_A Formal Letter – My Future.pages

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

 • Att skriftligt kunna uttrycka sig förståeligt genom att utveckla sin användning av disposition, skrivregler, grammatik och ord.
 • Förbättra skrivfärdigheter genom att skriva en tydlig och begriplig presentation av ditt drömjobb.
 • Utöka ordförråd genom att använda rätt terminologi i din beskrivning av ditt drömjobb.
 • Förbättra din förmåga att beskriva något ordentligt.
 • Förbättra din förmåga att motivera ditt val av drömjobb.
 • Öka din förmåga att använda tiden i klassrummet för att arbeta med ett uppdrag.
 • Att skriftligt kunna beskriva hur ens liv ser ut idag samt sina tankar om det.
 • Att skriftligt kunna beskriva ens tankar och funderingar/känslor inför ens framtid.

Centralt innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Kunskapskrav (från kursplanen)

Se även nivåerna under dessa förmågor i engelska matrisen:

För E:
Hör och läs

 • Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter och i talad engelska.

Skriva

 • Kan formulera sig i skriftliga framställningar enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Arbetssätt

 • Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
 • Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • Kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 

För C:

Hör och läs

 • Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter och i talad engelska.

Skriva

 • Kan formulera sig i skriftliga framställningar relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Arbetssätt

 • Visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat.
 • Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning, välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • Kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

För A:

Hör och läs

 • Kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter samt i talad engelska, i olika genrer.

Skriva

 • Kan formulera sig i skriftliga framställningar relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Arbetssätt

 • Visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
 • Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
 • Kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Think, pair share – vad är formellt språk? vad ska en uppsats respektive ett brev innehålla? vilka yken skulle jag vilja arbeta med om jag fick välja helt fritt?

Genomgång av brev- och uppsatsskrivning samt disposition i helklass.

Eleven skriver ett brev om sin framtid som inlämningsuppgift.

Eleven ska dels utveckla sina förmågor att skriva, läsa och prata engelska, men även ta del av olika yrkesval och vilka krav de har på utbildning och personliga egenskaper.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker som skrivuppgift där eleven utvecklar/visar sin förmåga att urskilja formellt från informellt skrivande samt behöver anpassa sin text till formella syften/mottagare, detta i form av att skriva ett formellt brev.

Uppgiften redovisas skriftligt till lärare samt en kopia till sig själv (som de kan läsa i framtiden).

Tidsplan, när ska vi göra vad?

v.3-4 – Genomgång av formell och informell språk (skriftspråk vs talspråk) i engelska brev och uppsatser samt övningar kring det.
v.5 – Presenterar slutuppgiften (finns på SchoolSoft) och jobbar klart med ”formal language” övningar. 
v.6-7 – Får lektionstid för att skriva tanke karta och utkast av uppgiften. 
v.8 – Inlämning av slutuppgiften
v.9 – Sportlov

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Samtliga som tar del av projektet och möter elevernas språkbruk samt deras kunskaper om yrken och utbildningar.

Personer i engelsktalande delar av världen som ev. blir mottagare av t.ex. CV eller brev/mail av olika slag från eleverna.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Denna uppgift är kopplad till elevernas PRAO vilket ger eleverna möjlighet att tänka efter och förbereda sig inför kommande arbetsmarknad.

Förmågan att använda engelska är nödvändig vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga internationella kontakter av olika slag.

Redan nästa termin söker eleverna ett gymnasieprogram och får här ett tillfälle att fundera över samt ta del av vad som krävs för olika yrkesval.

Detta återkopplas även till första arbetet ”This is Me” (från åk7) för att förbättra/fylla på kunskaper som eleverna visade att de saknade vid denna tillfälle.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

 • Utveckla sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift.
 • Utveckla sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter.
 • Utveckla sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet.
 • Utveckla sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi vill…

 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.

Här ges eleverna tidigt en möjlighet att tänka efter och förbereda sig inför gymnasieval och kommande arbetsmarknad.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer

Pedagogisk dokumentation