kommunikation på spanska

När? HT16  – VT 17 (se grovplanering/tidsplan nedan)
Vad?
I år 7 arbetar  vi vidare för att utveckla en allsidig kommunikationsförmågan på spanska genom att berätta om olika ämnesområden som är  bekanta för eleverna, exempelvis att berätta om sig själv, sin familj, sina fritidsintressen, vad man tycker om och sina kompisar. Vi lär oss också realia om de spansktalande länderna och jämför med svenska förhållanden.

Frågeställning (och följdfrågor):
– Hur berättar jag om mig själv: mina intresse, mina kompisar, mina husdjur, mina kläder, mitt hem, vad jag tycker om…?
– Hur presenterar man sig själv utförligt och presenterar sin familj?  – –  – Hur ställer man frågor

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:
– utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
– fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
– utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva (och förklara samt motivera) sina åsikter,
– utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
– utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal.
– Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare
– förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen:
Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion:
– Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
– Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
– Olika former av samtal och dialoger.
– Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
– Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
– Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
– Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
– Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

För betyget D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.
För betyget B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.

 

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi använder läromedlet Vale 7 som bas för att utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift.

Under lektionerna arbetar vi med muntliga övningar för att ge eleverna talvana, hörövningar för att utveckla förståelsen för det talade språket samt läser och bearbetar texter och gör övningar i boken för att utveckla läsförståelse och förmåga att uttrycka sig i skrift. Eleverna skriver även dagbok på spanska för att utveckla den skriftliga förmågan. Arbetsgång för de olika momenten/kapitlen bifogas kontinuerligt till denna LP.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Varje lektion ska läraren informera/presentera lektionen/diskutera kring ett samtalsämne (eventuellt ämnet i läromedlets kapitel) på spanska. Eleverna ska samarbeta och hjälpas åt att förstå läraren och sedan föra kommunikationen vidare – diskutera med varandra och i grupp. Bedömning sker via muntlig interaktion, hörövningar och skriftliga övningar/framställningar.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
OBS!
Detta är en grovplanering/tidsplan som kan komma att revideras något
v.35-38– Repetition av gamla kunskaper från åk6 (ord, fraser, grammatik, presentera sig, djur, veckodagar mm)
v.39-41- Lära sig hälsningsfraser, att presentera sig samt lära sig väderstreck och lite latinamerikansk geografi ( kapitel 1)
v.42 – muntlig enskild redovisning

v 43. berätta om sig själv samt ställa frågor till andra ( kap2)
v.44 – höstlov

v46 -47. Vi bearbetar och redovisar filmen ”El camino hacía el Dorado som vi sett tillsammans. Vi tränar på att tala om vad vi tycker och varför med hjälp av passande adjektiv.

v 48- 49- kapitel tre – repetition av färger och siffror

v50 v50-51 kapitel 4 – kläder och adjektivets böjning. Kunna tala om vad man har på sig och vilken färg plagget har.vt

v 2-3  rep kap 4 samt bestämd och obestämd artikel i singular

v 4-5 kap 5: lära sig geografiska namn, tala om var man kommer ifrån, samt lite geografi. Vi lär oss också bestämd artikel i plural
Varför?
Eleverna ska inhämta grundläggande kunskaper för att förstå, göra sig förstådd och kunna kommunicera på olika sätt med spansktalande människor.

Sammanhang och aktualitet :
Att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intresse samt att kunna kommunicera på spanska inom vardagliga områden.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Pedagogisk dokumentation (länkas):

matris-spanska

pdf-instrucciones-capitulo-uno

instrucciones-capitulo-dos-pdf

instruccionescapitulotrespdf

elcaminohaciaeldorado

pdfinstruccionescapitulocuatro