What’s Up Unit three

Ansvarig: Daniela Kronvall
När, under vilka veckor? HT 14: v.36-41

Vad?

Kap 9. -Kroppens olika delar
– Tala om sjukdomar och olyckshändelser
– Grammatik: preteritum av oregelbundna verb. Did i frågor: ”Did anyone help you?”

Kap 10. -Handla kläder
– Tala om storlekar, priser och jämföra
-Grammatik: Komparation av adjektiv, exempelvis: bigger, cheaper, more beautiful.

Kap 11. -Faktatext om Gandhi
– Månaderna
– Tala om när man är född
– Grammatik: Verbet be i presens: am, are, is. Verbet be i preteritum: was, were.
Ordningstal och datum.

Kap 12. – Faktatexter om Indien

Brevväxling med elever i Indien från Jaigaon och Bhutan. Vi kommer även att göra ett video projekt om oss själva, vår kultur och vår skola som vi kommer skicka till eleverna i Indien.

Frågeställning (och följdfrågor):

För kap. 9,10 och 11 se sidor. 34-45 i textbook What’s Up. 
 
För brevväxling, svara dessa:

1, MY NAME

2, MY APPEARANCE (IN DETAILS, USE ADJECTIVES)

3, ME AND MY HOME (DESCRIBE YOUR HOME)
4) ME AND MY HOBBIES (LIKES AND DISLIKES, AND WHY)”
5) IF I COULD CHANGE ONE THING IN THE WORLD (WHAT? WHY?)

6, ME AND MY FAMILY (DESCRIBE)

7, MY PETS OR FAVORITE ANIMALS AND FRIENDS

8, ME FAVORITE FOOD (AND WHY)

9) ME AND MUSIC (WHY)

10) OTHER / EXTRA / SOMETHING YOU SHOULD KNOW ABOUT ME (OPTIONAL)

11, YOUR DREAMS

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Alltså: T ex, om man vill handla eller behöver gå till doktorn. Vi får lära oss om hur människor lever i Indien.

– Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Alltså: T ex, vi bygger ihop de ord vi kan i meningen, lägger ihop dem och får ett sammanhang, gissar och drar slutledningar utifrån det, sen skriver vi om det till våra egna ord.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Läsförståelse – Kan förstå innehållet i enkla texter.

(Använd de ord du kan för att bygga ihop det du läser)

Skriftlig förmåga – Kan formulera sig enkelt och begripligt i skrift, med ord, fraser och meningar.

(skriv snyggt och läsligt med din egen, bästa, engelska.)

Visar förståelse – Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.

(Visa Daniela att du förstår det vi jobbar med. Räck upp handen och visa intresse på lektionerna.)

Följa instruktioner – Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.

(Gör det vi ska göra och gör det så bra du kan)

Använda strategier – Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning.

Kan dessutom välja och använda någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

(T ex, bygg ihop de ord du kan, Använd överstrykningspenna i text, prata/skriv runt ord du inte kommer på eller kan, förklara med andra ord, skriv egna meningar i sammanfattningarna.)

Hur?

Hur ska vi arbeta?

-Du kommer först att arbeta med workbook och textbook What’s Up. 
-Sedan kommer du att skriva ett brev om dig själv, din familj, ditt hem, din skolgång, drömmar och intressen till din brevvän i Indien. Börja med att göra en mind map innan du skriver brevet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

-Du kommer att få muntliga och skriftliga läxförhör.
-Du kommer att bedömas skriftligt genom brevet som du ska skriva.Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 36 – Avsluta gruppstärkande övningen från förra veckan. Kap 9. -Kroppens olika delar
– Tala om sjukdomar och olyckshändelser
– Grammatik: preteritum av oregelbundna verb. Did i frågor: ”Did anyone help you?”
LÄXA: Kroppens delar, läxförhör måndag 8/9.
v. 37 – Kap 10. -Handla kläder
– Tala om storlekar, priser och jämföra
-Grammatik: Komparation av adjektiv, exempelvis: bigger, cheaper, more beautiful.
LÄXA: Grammatik preteritum av oregelbundna verb och komparation av adjektiv, läxförhör måndag 15/9. 
 
v. 38 – Kap 11. Faktatext om Gandhi & Kap 12. – Faktatexter om Indien- Månaderna
– Tala om när man är född
– Grammatik: Verbet be i presens: am, are, is. Verbet be i preteritum: was, were.
Ordningstal och datum.
LÄXA: Grammatik: Verbet be i presens: am, are, is. Verbet be i preteritum: was, were. Läxförhör måndag 22/9. 
v. 39-40 – Skriva brev till era vänner i Indien. Det blir även veckornas läxa.

v. 41 – Slutföra brevskrivandet. Göra en video clip till vännerna i Indien.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

• Jag vill att elevernas arbeten och läroprocesser ska sättas in i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.

• Att var och en genom delaktighet och ansvarstagande får utveckla både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Varje elev får visa det som är unikt med just sig själv och sitt liv för varandra i klassrummet.