Vi i vår värld

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? v.21-23

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur ser vår jord ut?
 • Vilka är våra vädersträck?
 • Vilka är de stora världsdelarna och världshaven?
 • Vilka platser är betydelsefulla för oss och vart ligger dem?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen.

 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelse­ fulla platser och länder.
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I vårt arbete använder vi oss av en kartbok för att skapa större förståelse för vår värld. Genom en karta kan vi se vilka platser vi har besökt och var de ligger i relation till varandra. Vi lär oss om hur jorden ser ut, om våra världshav och kontinenter. Vi övar på våra olika vädersträck.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna bedöms kontinuerligt genom samtal i grupp och enskilt.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.21

 • Vi börjar med att titta i en kartbok. Vad ser vi och hur är den uppbygd? Vi diskuterar om väderstrecken och andra rumsliga begrepp. Vilka är våra världsdelar?
 • Vi lyssnar på Världens orkester ”Världsdelar”. Vilka världsdelar, länder och begrepp hör vi i sången.
 • Vi ser på en kort film om våra världsdelar och vår jord.

v.22

 • Eleverna får genom manuell programmering finna den världsdel som eleven ska ta reda på mer fakta om.
 • Eleven fortsätter forska om den världsdel och det land eleven har valt.

v.23

 • Eleven väljer en presentationsform för att presentera sitt arbete.
 • Eleverna presenterar sina arbeten för varandra.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Tid, vår jord och vårt universum förbluffar oss. Det finns något magiskt i att lyfta perspektivet och se hur mycket mer det finns runtomkring oss.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi utgår från elevernas tidigare kunskaper och frågeställningar och lär på så sätt känna varandra och våra olikheter och kan se att det berikar oss. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Sker kontinuerligt med samtal och genom att förtydliga för eleverna vilka mål vi skall sträva efter. Det sker även genom utvärderingen i slutet av temat och när vi berättar vad vi lärt oss för varandra.