Vem är författaren?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.4- det beror på hur lång tid vi behöver. Det viktigaste är att det blir riktigt bra! Vi kommer arbeta med detta under halvklasstimmarna.

Vad?

Hur skriver man ett författarporträtt?

Vem är det som skriver alla spännande, viktiga och fantastiska skönlitterära böcker som vi läser? När vi läser en bok är det intressant att veta lite om personen som har skrivit den. Då kan vi göra kopplingar mellan boken och författarens liv och bakgrund-vi förstår mer och om boken och varför författaren har valt att skriva om just de ämnena.

När vi läser en böcker eller texter som är flera hundra år gamla (som när vi arbetar med språkhistoria), eller som has skrivits i ett land eller kultur som vi inte väts så mycket om kan det vara extra viktigt att ta reda på mer om de böckernas författaren och samhället de levde i.

Ett författarporträtt är en presentation av en författare. Ibland är det författaren själv som skriver sitt porträtt, men oftast är det någon annan. 

Nu är det din tur att skriva ett författarporträtt av en valfri författare!

För att kunna göra det måste du ta reda på så mycket information som möjligt om författaren. Det gör du genom att söka på internet, läsa artiklar eller böcker skrivna av författaren.

Frågeställning och följdfrågor

Hur skriver man ett författarporträtt och vad ska det innehålla?

Vilka språkliga drag och strukturer är typiskt för ett författarporträtt?

Vilken struktur/mall måste texten följa för att det ska bli ett författarporträtt?

Hur ska jag göra för att inte kopiera, klistra och ”stjäla” text?!

Hur skriver jag citat och referat?

Hur gör jag källhänvisningar?

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
 • Tala, lyssna och samtala
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Språkbruk
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar:Informationssökning och källkritik
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd
  och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Här ligger uppgiften:

Författarporträtt

Författarporträtt-3

Kunskapskrav, aktuella delar av matrise
Kopplade kunskapskrav
Kunskapskrav Steg E Steg C Steg A Ta bort
1 – Eleven kan läsa…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
1 – Genom att göra…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Genom att göra utveckladesammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven godläsförståelse. Genom att göra välutveckladesammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
1 – Dessutom kan eleven…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
1 – Eleven drar…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Eleven drar då till viss delunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
2 – Eleven kan skriva…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
2 – Eleven kan söka, välja ut och sammanställa…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
3 – Dessutom kan eleven förbereda…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta efter cirkelmodellen. Det betyder att vi först kommer att titta på vilka genretypiska drag som är typiska för texttypen. Vi kommer gemensamt att läsa ett författarporträtt av Sofia Nordin. (Hon har skrivit En sekund i taget. Sen kommer vi tillsammans skriva ett författarporträtt och tillsist ska ni få skriva egna författarporträtt. Vi kommer gå igenom hur man söker fakta, hur man för anteckningar och hur man hittar nyckelord.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du ska skriva ett författarporträtt och du ska dessutom gör en Keynote-presentation.

Författarporträttet ska vara ca 2 datorskrivna A4 sidor. (Inte mer!)

Jag kommer bedöma hur du har arbetat när du sökt information. Om du kopierar text kommer jag inte godkänna uppgiften!

Jag kommer bedöma om du följt ”mallen”, strukturen för ett författarporträtt om texten har rätt rubriker och rätt ingredienser.

Jag kommer bedöma om språket är lämpligt och om texten är sammanhängande.

Jag kommer bedöma om skrivregler och skiljetecken används på rätt sätt.

  

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.4-5 startar vi upp i halvklasser. Ni kommer sedan få arbeta med uppgiften varannan vecka på halvklasstimmen.

Varför?

Genom att läsa och lära om andra människor lär du känna dig själv!

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.