Veckans spel

Veckans spel

Ansvarig/Ansvariga lärare: Agneta Dahlquist

När, Måndag, tisdag, torsdag varje vecka läsåret 2017/2018

Vad?

Hur kan vi få barnen att  intresserar sig mer för sällskapspel?

Kan vi introducera spel i början av varje vecka och få barnen att själva välja spela och lära ut till sina kompisar på fritids?

Övergripande mål från LGR11

Förankring i kursplanens syfte

2.1

• utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

• bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,

2.2

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

4.

• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

• skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

5.5

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Centralt innehåll från kursplanen

4.

  • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

5.5

  • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer

Hur?

Vi anslår tydligt på samling och fritids informationsvägg vad veckans spel är.

Vi dukar upp extra många spel av det spel vi tänker introducera.

Vi startat upp med introduktion av spelet med ansvarig pedagog i början av varje vecka.

Vi inspirerar banen att själva lära ut spelets regler till sina kompisar på fritids.

Vid passande tillfälle har vi turneringar där barnen kan delta i slutet av veckan.

Varför?

Skapa en gemenskap i gruppen med en aktivitet banen själva kan styra över.

Öka medvetenheten om olika spel.

Utöka kunskaper hos barnen med hjälp av olika typer av spel.

Synliggöra glädjen med att spela ett sällskapsspel.

Att barnen ska känna sig bekväma med att använda de vanligaste spelen som vi tillhandahåller på fritids.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
  • Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
  • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Utvärdering

Fritidsråd
Enkätsvar