Vasatiden & Stormaktstiden del 1

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?
v.36-40

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vilka stora förändringar skedde i Sverige under Vasatiden?
Vad var orsaken till dessa förändringar?
Vilka konsekvenser fick dessa förändringar?
Hur kommer det sig att Vasa möttes av flera uppror?
Hur förändrades kyrkan med reformationen?
Hur kommer det sig att Sverige kunde bli en stormakt?
Vem blev vinnare och förlorare när Sverige blev en stormakt?
Hur påverkade invandringen Sverige under Stormaktstiden?
Vilka olika beskrivningar finns finnas av Gustav Eriksson Vasa?
Hur använde Vasa propaganda för att påverka bilden av sig själv?
Vad behöver man tänka på när man granskar en källa?

Övergripande mål från LGR11 2.2  

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

=> Vi kommer nu att lägga fokus på hur man kan hantera olika källor för att kunna avgöra om de är användbara och trovärdiga.

Förankring i kursplanens syfte (vilka förmågor vi övar på)

Från läroplanen (för läraren):
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

För eleven:

=> Förklara orsaker till det som sker, visa på perspektiv som är inblandade och konsekvenser för dessa.
=> Göra jämförelser mellan t ex länder.
=> Dra slutsatser om t ex vinnare och förlorare.
=> Ex olika beskrivningar av Vasa och Kristina
=> Få redskap för hur man granskar historiska (och andra) källor för att kunna resonera om bilden av Vasa det som skedde under denna tid.S
=> Vi jobbar med jämförelser av hur Vasa har presenterats under olika perioder.
=> Vi lyfter fram tidsbegrepp och andra centrala begrepp för perioden.

Centralt innehåll från kursplanen (som elever ska få med sig)

Vasatiden:
=> Förklara hur det gick till när Sverige lämnade Kalmarunionen och vad som gjorde det möjligt. (Blodbad, skattemissnöje, upprorsledare, Hansan, legoknektar)
=> Visa på konsekvenser av att vi lämnade unionen (självstyrande, krig)
=> Förklara orsaker till att kungen fick ökad makt under Vasatiden (reformationen = pengar och makt, flotta, borgar & slott, fogdar, skatt & arvrike)
=> Beskriva orsaken till reformationen och vilka som var inblandade (pengar, makt, tro,  kungen, påven, munkar /nunnor, biskopar, folket)
=> Visa på konsekvenser av reformationen. (kungen som ledare, språk, kloster, helgon)
=> Förklara orsaken till upproren mot Vasa ex Dackeupproret. (skatter, regler, reformation)
=> Ge exempel på konsekvenser för hela Europa, när protestantismen blev vanligare. (krig, flyktingar, nya lagar)
=> Förklara med exempel varför Sverige blev fattigare och svagare under Vasas söners regeringstid (krig, misstro, slöseri, maktkamp, katolicism)
=> Visa på likheter och skillnader mellan Sverige och Danmark under Vasa tiden (kungar, reformation, Inbördeskrig, livegenskap)

Stormaktstiden del 1:
=> Förklara orsakerna till att Sverige kunde bli en stormakt. (Koppar, lydnad, kung av gud, svaga grannar, taktik,
=> Förklara hur Sverige blev indraget i 30-årigakriget och visa på konsekvenser av kriget (maktkamp, religion, kungadöd, skatter, land, rykte)
=> Beskriva hur de 4 stånden påverkades av att Sverige blev en stormakt. Vilka blev vinnare och förlorare.
=> Beskriva konsekvenser av freden i Roskilde (landskap, Öresund, rikedom, nya krig, snapphanar, förtryck)
=> Förklara orsaken till att det grundades nya städer i Sverige.
=> Förklara orsaken till att Vasaskeppet blev ett fiasko. (skrytbygge, felkonstruktion, publik)
=> Förklara betydelsen av att Sverige tog emot invandrare under Stormaktstiden (metallexport, Valloner, L. De Geer, kanoner, städer, holländare)

Källor och historiska personer:
=> Utifrån bilder från tiden ge exempel på lekar, arbete och högtider kunde vara.
=> Ex olika beskrivningar av Vasa och Kristina
=> Vi lyfter fram tidsbegrepp och andra centrala begrepp för perioden. (Vasatiden, Stormaktstiden och när dessa var)
=> Få redskap för hur man granskar historiska (och andra) källor för att kunna resonera om bilden av Vasa det som skedde under denna tid.

 

Text från läroplanen: (som förklarar vad läraren ska lyfta fram)
• Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
• Den svenska statens framväxt och organisation.
• Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
• Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
• Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

historiamatris-4-6-160924

Hur?

Hur ska vi arbeta? (med länkar till dokumentärer + sidor)

Vi startar med att tillsammans se en dokumentär om Vasatiden (länk till filmen). Här plockar vi upp viktiga spår som vi jobbar vidare med. Reformation använder vi för att jobba med viktiga förmågor som orsaker, perspektiv och konsekvenser. Jämförelser med det som sker i Danmark gör att vi får en bredare förståelse för vad som sker utanför Sverige under Vasatiden.
Sidor i Historiaboken: 114, 118-123, 132-133
Dokumentär om första delen av Stormaktstiden (länk till filmen) använder vi för att sedan skapa en översikt av de viktigaste delarna under denna tid. Fokus på varför vi kan bli en stormakt och viktiga förändringar som bidrar som gruvindustri, invandring, städer och krig.
Sidor i Historiaboken: 140, 144-145, 147, 148-149, 150-151, 154-155

Vi kommer stanna upp och diskutera bilden av Vasa och Kristina. Runt dessa kommer vi diskutera källor i allmänhet och hur man kan tänka om de historiska källorna från tiden.
Sidor i Historiaboken: 115, 131, 141, 152-153

Material:
tankekartor-vasatid-stormaktstid

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha en analys som avslutning på detta område.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.35-36: Vi ser dokumentär och börjar sortera fakta, samt fördjupar vissa delar.
v.37: Jämförelse med Danmark
v.38: Stormaktstiden.
v.39: Stormaktstiden, synen på Vasa och Kristina
v.40: 
synen på Vasa och Kristina och analys/prov

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger vidare på den grund vi har från förra terminen, då vi jobbade med Medeltiden. Då hade vi stort fokus på makten under den tidsperioden. Nu ser vi vad som händer när Vasa tar makten och vad som händer när Sverige blir en Stormakt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.