Världsreligioner

Ämne/Ämnen: Religion
Elevgrupp: År 6 (Tellus)
Ansvarig/Ansvariga: Annica Kjell

När? Vt 2015

 

Vad?


Frågeställning (och följdfrågor):

 

Vad är tro?

Vad är religion?

Vilka är de fem världsreligionerna?

Var utövas religionerna? (var i världen, världsdelar)

Hur utövas religionerna?

 

Centralt innehåll

 

Religioner och andra livsåskådningar

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Begreppen religion och livsåskådning.
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat,skildras i populärkulturen.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Etik

 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • (De ord som är i fetstil ska du koncentrera dig på)

Bilden visar en mobil med symboler inom de fem världsreligionerna, på väggen bakom sitter centrala begrepp från Förståelsekartan vi använder för att resonera och argumentera.

 

Förmågor som eleven skall utveckla och kunna använda:


Eleven ska utveckla sin förmåga att:
Analysera kristendomen och andra religioner och livsåskådningar samt tolkningar och bruk inom dessa. (Analysverktyg, Förståelsekartan)
(Detta betyder att du ska kunna beskriva och förklara om religionen, hur den kan beskrivas och förstås, viktiga begrepp och hur man som troende utövar sin religion.) T.ex vad tror man händer efter döden? Ritualer? Levnadsregler? Heliga rum och platser?
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
(Detta betyder att du ska t.ex. ska kunna berätta hur kristendomen påverkar och har påverkat Sverige. Tänk även på hur t.ex. islam och buddism har påverkat eller påverkar samhället eller länderna som religionerna utövas i.)
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
(Detta betyder att du ska kunna tänka, skriva och berätta om vad som är rätt och fel, dvs snällt eller elakt. Du ska även kunna ta ställning till och argumentera för hur du bör handla i svåra känsliga situationer) (Klokt bondförnuft)
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
(Detta betyder att du utifrån ord som ansvar, orätt, rätt, skyldighet och schysst ska kunna förklara och argumentera och ta ställning för dina åsikter.)
Kunna söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas trovärdighet och relevans.
(Detta betyder att du ska kunna hitta och läsa dig till kunskap, fakta och information. Du ska även kunna bedöma om platsen, boken, sidan du hittat texten på verkar trovärdig.)

Bilden ovan visar hur vi hela tiden använder sambandsord för att utveckla vår förmåga att resonera. För att kunna beskriva likheter och skillnader behöver man ju veta vilka ord som synliggör detta. För att visa att jag kan se saker ur olika perspektiv, behöver jag ju veta vilka ord som synliggör att jag kan det. Därför är förståelsekartan med tillhörande sambandsord, ett ovärderligt hjälpmedel för detta.

Det är så mycket man ska lära och så mycket man ska hålla reda på.. att få överblick, katalogisera, strukturera och skapa ordning ger en god överblick. Vi använder många olika sorters hjälpmedel för detta, nyckelscheman är ett av dem.

Nyckelschema för centrala begrepp

 
Bilden visar ett ”Nyckelschema” som vi använt till att få en överblick över centrala begrepp och tankegångar inom de fem världsreligionerna. Med hjälp av schemat kommer vi sedan kunna se likheter och skillnader samt diskutera och dra slutsatser. Alla elever har under lektionstid gjort varsitt.

Förståelsekartan, häfte med centrala begrepp och förmågor i praktiken

Här ligger häftet med ”Förmågorna i praktiken”. Detta häfte behandlar centrala begrepp och förmågor inom de fem världsreligionerna. Alla elever har under lektionstid gjort varsitt.
Ladda ner dokumentet "Förståelsekartan i praktiken, religion.pdf"

Ordlista

Här är en liten ordlista över viktiga ord och begrepp. Den ordlistan har även alla elever gjort varsitt exemplar av.
Islam
 
Vem var Mohammed? 
 • Profeten
 • Imam
 • Koranen
 • Moske´
 • Allah
 • Muslim
 • Ramadan
 • Shia
 • Sunni
 
Kristendomen
 
Vem var Jesus?, Vad betyder/vad firar man egentligen ur kristet perspektiv när man firar högtiderna påsk, advent, jul, pingst, Kristi himmelsfärd, dop, konfirmation, bröllop och begravning?

 

 

  • Guds rike
  • Evangelium
  • Gamla och nya testamentet
  • Kyrka

 

  • Treenigheten

 

  • Sakrament

 

  • Jul

 

 • Påsk
 • Jesus
 • Judendomen

 

 

  • Tora
  • Israel
  • Synagoga
  • Arken

 

  • Rabbin
  • Jahve
  • Kosher
  • Sabbat
  • Bar/Bat Mitsva
  • Hanukka
  • Pesach
  • Gamla testamentet, Tanak, Lagen, Profeterna, och Skrifterna
  • Menora
  • Davidsstjärnan
  • Kippa

 

 

Hinduismen
 • Veda
 • Sanskrit
 • Kastsystemet
 • Bhagavadgita
 • Guru
 • Brahman
 • Atman
 • Reinkarnation
 • Samsara
 • Karma
 • Yoga
 • Puja
 • Dharma
 • Moksha
Buddhismen
 
Vem var Buddha?
 • Buddha
 • Tripitaka
 • Bodhisattva
 • Karma
 • Sanningar om lidande/De fyra ädla sanningar
 • Åttafaldiga vägen
 • Nirvana
 • Theravada
 • Mahayana
 • De tre tillflykterna

SO-rummet

Om du vill veta mer så gå in på www.so-rummet.se

Sök på:

1. Vad är grejen med kristendomen?

2. Vad är grejen med judendom?

3. Vad är grejen med islam?

4. Vad är grejen med hinduism?

5. Vad är grejen med buddism? (kan vara svårt att hitta, men det finns en kortfattad presentation på ca 3-4minuter)

Bildspelet som vi tillsammans gjort under lektionerna!

Ladda ner dokumentet "Religion, världsreligioner.pdf"

 


Varför?


Målen i Läroplanen- och kursplanen (strävansmål):
– fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid och i historisk tid,

– utvecklar förståelse av samhällens och religioners ömsesidiga påverkan, såväl i nutid som i ett historiskt perspektiv,
– blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen,
– utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande,
 


På vilket sätt synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Att aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening =>Hela tiden synliggöra hur man tänker och få diskutera detta tillsammans.
 • Ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet => använda olika uttrycksformer (Bilder, text, ljud och Digitala/Rörliga bilder)
 • Att pedagogen är en medforskande och delaktig vuxen, en mentor som ser potentialen i elevens tankar och teorier, en som lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleven => Vi kommer noggrant dokumenterar elevernas tankar och låta dessa vägleda oss framåt.
 • Genom att utveckla vår pedagogiska dokumentation öka medvetenheten om hur vi lär och arbetar => Introducera det bloggverktyg som följer med vår nya hemsida och hitta pedagogiska användningsområden för våra elever



Det är viktigt att inte bara lära sig rabbla allting utantill, därför lägger vi mycket tid på att samtala och diskutera. I samtalen befästs inte bara kunskaper, utan man får även en chans att uttrycka tankar och frågor, dvs sätta egna ord på kunskaperna. 

Vi använder oss av flertalet VT-rutiner som visualiserar (Synliggör-Tankar (V-T). Att få skriva sina tankar på ett liten post-it lapp kan både kännas spännande och frigörande. När sedan alla kan läsa allas tankar skapas en grund för demokrati, delaktighet och dialog. 

 

Detta kommer att bedömas: 

– kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor,

– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur,
– ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar,
– Eleven ska ha förståelse av vad religion innebär och vilka uttryck den tar sig.
– Hur de olika religionerna fungerar och vad som är grundläggande för dessa
– Eleven ska kunna se samband (likheter och skillnader mellan dessa).

Sammanhang och aktualitet:

Religion och livsåskådning är alltid aktuellt. Särskilt kanske i årskurs 6 eftersom många i denna ålder börjar fundera på livet, moraliska frågeställningar och vad det innebär att göra gott.

Hur?

Tillsammans med eleverna:


Hur ska vi arbeta?
Föreläsningar
Egna undersökningar
Grupparbete
Läsförståelse
Hur ska vi redovisa?
I diskussioner 
Skriftliga förhör
När gör vi vad?
v.8-16

Vilka omfattas av projektet?
År 6 (Tellus)

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Hemmet genom samtal (diskussioner med eleverna)

Tolkning och eventuell omformulering av mål och betygskriterier i matrisen, samtliga inblandade ska förstå vad som står i den.
So-Matrisen
Ladda ner dokumentet "Matris världsreligionerna.pdf"

 

Klicka för större bild




Klicka för större bild



 

Klicka för större bild



Utvärdering


Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med
 
Faktatexter. För dig som heller läser dessa än din religionsbok
Världsreligionerna:

 

Ladda ner dokumentet "Jesus och Kristendom.pdf"
 
Ladda ner dokumentet "Islam.pdf"
 
Ladda ner dokumentet "Judendom.pdf"
 
Ladda ner dokumentet "Hinduism.pdf"
Ladda ner dokumentet "Buddhism.pdf"