Värdegrundsarbete i mellangården

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sara Sandström, Cecilia Högsveden- East, Camilla Mauritzson , Ingela Ericsson, Ann-Sophie Petersen, Lisa Webering

När, under vilka veckor? 40-51

Vad?

Syftet att skapa åldersintegrerade grupper är att stärka ”vi känslan” och är ett aktivt sätt att främja självkänslan, respekt för andras värde samt öka tryggheten hos alla elever.  En gång i veckan kommer grupperna ses för att arbeta med värdegrunds övningar genom bland annat lekar, drama, samarbetsövningar, värderingsöviningar och diskussioner.

Frågeställning och följdfrågor

Vad kan vi göra för att alla ska trivas i skolan? Vad är välkomnandet etik? Hur är man en bra vän? Hur vill du bli bemött av dina skolkamrater? Vad är mobbing? Vad har jag rätt att säga nej till? Vad är maktlekar? Hur kan jag stå emot grupptryck?

Skolans värdegrund och uppdrag
2.1 Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Mål

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
2.1 Normer och värden:

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Förankring i kursplanens syfte

Vi arbetar med att utveckla förmågan att reflektera och analysera över värderingar, demokratiska beslut, omsorg om människor, djur och miljö.

Förmågan att uttrycka hur vi känner inför varandra, visa hänsyn och respekt för varandra.

Centralt innehåll från kursplanen

Normer och regler i elevens närmiljö.

Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex gott och ont, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

SO

 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

 

Hur?

Genom att arbeta med blandade grupper från Neptunus, Uranus och Saturnus är syftet att skapa åldersintegrerade grupper och stärka ”vi känslan”.  Inom grupperna kommer vi på ett aktivt sätt att främja självkänslan, respekt för andras värde samt öka tryggheten hos alla elever.  En gång i veckan kommer grupperna ses för att arbeta med värdegrunds övningar genom bland annat lekar, drama, samarbetsövningar, värderingsöviningar och diskussioner.

Hur ska vi arbeta?

En gång i veckan kommer blandade ålders integrerade grupper träffas för att arbeta med olika sorts värdegrundsövningar. En pedagog kommer att ansvara för planering för ca 4 träffar på ett rullande schema. Tillsammans utvärderar vi projektet under arbetets gång.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar kontinuerligt genom samtal inom arbetslagen samt inom grupperna. Genom att dokumentera med hjälp av bild, observationer, etc. synliggör vi gruppernas process och var den befinner sig.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.40-43  Cissi planerar aktiviteter utifrån”blomman” där vi arbetar med att lära känna varandra genom olika aktiviteter och lekar. Vi bygger upp en kunskap kring vilka individer vi är och övar på att prata inför en grupp samt respektera och lyssna på varandra. Genom övningarna lär vi känna varandra och övar på att våga säga vår egen åsikt vilket stärker självkänslan.

v.45-48 Sara planerar aktiviteter som innehåller drama, diskussioner och värderingsövningar som fokuserar på allas lika värde och rätt till en åsikt. Vi fokuserar på hur man kan vara en bra kompis, vad maktlekar och mobbing egentligen är och hur vi kan agera om någon eller en själv drabbas.

v.49-50

v.50-51

Varför?

Sammanhang och aktualitet

För att öka samhörigheten och ”vi känslan” över åldrarna skapar vi grupper där olika elever kan träffas för att stärka förståelse och respekt för varandra.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

I projektet är elevernas tankar en central del. Genom att väva in olika VT- rutiner får elverna möjlighet att på ett synligt sätt uttrycka och synliggöra sina och andras tankar. 

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt inom arbetslaget. Vi gör även en större utvärdering innan höstlovet v.44 för att se hur de olika grupperna har fungerat och om några förändringar måste ske.

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Avslutningsvis sker en utvärdering v.51 där eleverna får vara med och ge feedback på projektet. Då  kan vi se hur vi vill vidareutveckla vårt arbete.