Våra religioner

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson

 

När, under vilka veckor? VT-17, v.7-23

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka religioner finns i Sverige?

Vad vet du om de olika religioner?

Vilka platser för religion finns där du bor?

Får man behandla någon annorlunda på grund av att den tror på en viss religion?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden. Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Vi börjar vårt projekt med att använda oss av VT-rutinen ”Think, puzzel, explore” för att ta reda på elevernas tidigare kunskaper och förståelse för de olika religionerna.
 • Vi kommer att läsa, se på film samt söka fakta för att få veta mer om de olika religionerna.
 • Olika tro i världen: Vad har eleverna sett under sina resor?
 • Barnen uppmuntras att ta med sig olika saker från olika religioner.
  Buddha mm, bilder från resor, bildspel
 • Vi får besök av olika ”experter” som vi bjuder in.
 • Vi gör studiebesök.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning och bedömning sker kontinuerligt under arbetets gäng. Vi avslutar vårt projekt med VT-rutinen ”I used to think, now I know” där eleverna får redovisa sin nya kunskap inom området. 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.7-8
Frågeställning : Vad vet du om religion? Vi gör rutinen ”Think, puzzel, explore”.
Vi läser i So-boken om vad eleverna i Västra skolan tänker om religion.s.50-51. vi ser på film, ”Religionskunskap för barn” (11min)  och ”Rättens riddare” (9min), NE.se.
Vi läser och jämför de olika religionerna. Vi skapar en karta över plats, skrift, symbol.
v.10-13
Kristendomen: Vi läser s.54-57 i So-boken samt Religion (Puls). Vi samtalar om texten. Vi plockar ut begrepp som hör till religionen.
Eleverna får gå in på Ne.se Junior och läsa om Kristendomen. De ska söka information om Kristendomen för att sedan svara på frågor. De arbetar i par med gemensam dator. Vi tittar på ett ur-program från Ne.se: Mötesplats jorden – Joakim
v.14-16
Judendom: Vi läser s.66-67 i So-boken samt Religion (Puls). Vi samtalar om texten. Vi plockar ut begrepp som hör till religionen.
Eleverna får gå in på Ne.se Junior och läsa om Judendomen. De ska söka information om Judendomen för att svara på frågor om religionen. De arbetar i par med gemensam dator.Vi tittar på ett ur-program på Ne.se: Mötesplats jorden – Rebecca (14min)
v.17-18
Islam: Vi läser s.68-69 i So-boken samt Religion (Puls). Vi samtalar om texten. Vi plockar ut begrepp som hör till religionen.
Eleverna får gå in på Ne.se Junior och läsa om Islam. De ska söka information om Islam för att sedan svara på frågor. De arbetar i par med gemensam dator. Vi tittar på ett ur-program på Ne.se: Mötesplats jorden – Onus (14min)
V.19
Buddhism: Vi läser s. 70-71 i so-boken samt Religion (Puls). Vi samtalar om texten. Vi plockar ut begrepp som hör till religionen. Eleverna får gå in på Ne.se Junior och läsa om Buddhism. De ska söka information och fakta om religionen.
Vi tittar på ett ur-program på Ne.se: Mötesplats Jorden – Gabriel. (14min)
v.20
Hinduism: Vi läser s.72-73 i so-boken samt Religion (Puls). Vi samtalar om texten. Vi plockar ut begrepp som hör till religionen. Eleverna får gå in på Ne.se Junior och läsa om hinduism. De ska söka information och fakta om religionen.
Vi tittar på ett ur-program på Ne.se/play: Världens fest Happy Diwali (14min) eller Gud i allt (om tron)
v.21
I grupper om 3-4 personer ska eleverna göra en affisch/poster med det viktigaste de fått reda på om sin religion. Varje grupp får en religion som de ska arbeta med. De får med hjälp av bilder, text, urklipp ur tidningar etc. skapa sin poster. Innan de startar sitt arbete ska de bestämma hur gruppen ska fungera. Vem ska göra vad?
v.22
Grupperna ska presentera sina affischer/posters för varandra. De ska komma överens om hur de ska redovisa så alla är lika delaktiga.
v.23
Vi genomför rutinen ”I used to think, now I know” för att se vilka kunskaper eleverna har fått med sig och lärt sig under arbetets gång.

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Vi har besökt kyrkan vid olika högtider. Vi har läst om olika tro kring hur skapelsen gått till. Vi har läst om asatron samt nordisk mytologi om vad man trodde på förr. Vi har läst berättelser ur bibeln och vill nu vidga perspektiven till fler berättelser ur andra religioner.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som som en resurs i lärandet och genom allas olikheter berikar vi varandra. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Vi sätter in det vi arbetar med i meningsfulla sammanhang och visar på nyttan av att kunna förmedla oss till andra. Vi arbetar mycket muntligt i grupp vilket stärker gemenskapen och visar på styrkan av att lära tillsammans. Vi dokumenterar det vi arbetar med för att kunna gå tillbaka och se vad vi lärt oss.